Det lig­ger sto­re mu­lig­he­ter i Kunst­si­lo­en, både for oss som mu­se­um, for kunst­ne­re fra re­gio­nen og for Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK FALCH, Ku­ra­tor

mu­lig­he­ten til pau­ser mel­lom kunst­opp­le­vel­se­ne, men også ut­sikt mot by­rom­met. Fra top­pen fra vil man se hele Kris­tian­sand, og i Lon­don åp­net man i fjor et til­bygg med en svært po­pu­lær ut­sikts­platt­form.

Den ar­ki­tek­to­nis­ke be­hand­lin­gen av kraft­sta­sjo­nens ind­re er en vik­tig pre­miss for opp­le­vel­sen av kuns­ten i Ta­te Mo­dern. Her fin­nes fle­re lik­hets­trekk med si­lo­en. I Lon­don hil­ser den så­kal­te Tur­bin­hal­len pub­li­kum vel­kom­men. Den enor­me hal­len gir også rom for spek­ta­ku­læ­re kunst­pro­sjekt. I si­lo­en vil ar­ki­tek­te­ne fore­ta et lig­nen­de grep, ved å åpne opp de ka­rak­te­ris­tis­ke silo­tår­ne­ne, og ska­pe en mo­nu­men­tal foajé.

En vik­tig opp­ga­ve for mu­se­ums­ar­ki­tek­tu­ren er å leg­ge til ret­te for kuns­ten. Det gjel­der pub­li­kums kunst­opp­le­vel­se og de his­to­rie­ne som skal for­mid­les, men også mu­lig­he­te­ne som ar­ki­tek­tu­ren gir til å for­tel­le his­to­ri­er. Ut­for­ming av rom, plan­løs­ning og hvor­dan ut­stil­lings­area­let hen­ger sam­men, spil­ler en vik­tig rol­le. Også her fin­nes ty­de­li­ge lik­he­ter. Et ka­rak­te­ris­tisk trekk i Lon­don er en struk­tur med se­kven­ser av rom som ska­per en lo­gisk rund­gang for pub­li­kum. Rom i ulik stør­rel­se og en i ho­ved­sak rek­tan­gu­lær grunn­fla­te leg- ger til ret­te for gode kunst­opp­le­vel­ser. Her har kraft­sta­sjo­nens mo­nu­men­ta­le ar­ki­tek­tur truk­ket seg til­ba­ke, og fo­ku­set lig­ger på vis­ning av kuns­ten. Sli­ke se­kven­ser av rom ska­per vik­ti­ge for­ut­set­nin­ger for for­mid­ling av kunst­his­to­ris­ke for­tel­lin­ger. I Kris­tian­sand, med både ek­sis­te­ren­de byg­nings­mas­se og nytt til­bygg, åp­ner ar­ki­tek­te­ne opp for en lik­nen­de struk­tur.

I Ta­te Mo­dern og si­lo­en får kuns­ten den vik­tigs­te plas­sen. Det står i kon­trast til den post­mo­der­ne mu­se­ums­ar­ki­tek­tu­ren på 1980- og 1990-tal­let. Her måt­te kunst­ver­ke­ne ofte måt­te kjem­pe mot den spek­ta­ku­læ­re ar­ki­tek­tu­ren om opp­merk­som­he­ten. et lig­ger sto­re mu­lig­he­ter i Kunst­si­lo­en, både for oss som mu­se­um, for kunst­ne­re fra re­gio­nen og for Sør­lan­det. Vi vil på en end­ra bed­re måte kun­ne ska­pe gode mø­ter mel­lom pub­li­kum og kunst. Byg­get vil være en at­trak­sjon i seg selv, sam­ti­dig som pub­li­kum vil opp­le­ve at det er kuns­ten som står i fo­kus.

D

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.