Det blir litt skum­melt å sat­se e alt på mu­sik­ken fram­over. Det kan jo gå beg­ge vei­er.

Da­vid Ataro­di­yan fra den po­pu­læ­re EDM­duo­en TRXD var en av fle­re lap­top-mu­si­ke­re som holdt ek­sa­mens­kon­sert i Kil­den fre­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TIAN­SAND TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Takk for meg, og for tre vel­dig fine år, sier Da­vid Ataro­di­yan til sen­so­re­ne og klasse­ka­me­ra­te­ne etter sin ek­sa­mens­kon­sert i Kil­den fre­dag kveld.

Han var en av fle­re stu­den­ter fra lin­jen Ryt­misk lap­top som fikk vise fram både egne og and­res lå­ter i dj-set­te­ne sine.

Kon­ser­te­ne var en del av Ek­sa­mens­fes­ti­va­len, som Uni­ver­si­tet i Ag­der i år ar­ran­ge­rer for sjet­te gang, med over 100 pro­gram­pos­ter fra 22. mai til 2. juni.

– LITT TRIST å VÆRE FER­DIG

Da­vid Ataro­di­yan sier til KRSBY at den sis­te ti­den har gått til flyt­ting og til ek­sa­mens­for­be­re­del­ser. I som­mer pak­ker han sa­ke­ne for å sat­se på TRXD i Oslo.

– Det blir litt skum­melt å sat­se alt på mu­sik­ken fram­over. Det kan jo gå beg­ge vei­er. Men man må jo all­tid sat­se på at det går bra.

– Hvor­dan er det å være fer­dig på UIA?

– Det er litt trist å være fer­dig på lin­ja, si­den de tre åre­ne har vært vel­dig gøy. Jeg har vokst mye og sit­ter igjen med gode min­ner, og ikke minst kunn­skap. Det jeg har lært mest er det å lyt­te til de mind­re ele­men­te­ne i lå­ter, som i hel­he­ten kan ut­gjø­re den sto­re for­skjel­len.

– Tror du ryt­misk lap­top-lin­jen kan høs­te enda fle­re stre­am­ing­stjer­ner i ti­den fram­over?

– Ab­so­lutt. Lin­jen er jo bare på sitt fjer­de år, og al­le­re­de er det fle­re ar­tis­ter som er etab­ler­te i bran­sjen. Ryt­misk lap­top på UIA er et vel­dig bra sam­le­punkt for folk som dri­ver med mu­sikk med lap­top som grunn­mur.

GÅR «ALL IN» På EDM-DUO

Også Mar­kus Slette­bak­ken, som sam­men med sin bror Da­ni­el ut­gjør duo­en pro­du­sent og dj-duo- en KREAM, holdt sin ek­sa­mens­kon­sert i Kil­den fre­dag kveld.

– Etter at jeg er fer­dig med den­ne ut­dan­nel­sen er pla­nen å hol­de på med mu­sikk på full­tid, og sat­se alt på å leve av KREAM. Jeg har fo­ku­sert på det­te de sis­te åre­ne, så det blir ikke en vel­dig stor for­and­ring for min del, sier Slette­bak­ken til KRSBY.

65 MIL­LIO­NER PLAYS

– Hvor­dan vil du opp­sum­me­re dine tre år på UIA?

– Jeg har lært vel­dig mye om det tek­nis­ke, men også litt om hvor­dan bran­sjen fun­ge­rer. Det

har vært gøy å gå i en klas­se med så man­ge dyk­ti­ge pro­du­sen­ter og dj-er.

Slette­bak­ken har alt­så en so­lid fot in­nen­for mu­sikk­bran­sjen al­le­re­de, si­den Kream-pro­sjek­tet hit­til har høs­tet over 65 mil­lio­ner strøm­min­ger på grunn av hit­lå­ten «Ta­ped Up He­art (Feat. Cla­ra Mae)».

– Det er vans­ke­lig å si hvor­for lå­ten gjør det så bra på Spo­ti­fy, men det vir­ker som folk li­ker san­gen, pluss at den har hav­net i fle­re vik­ti­ge spille­lis­ter på Spo­ti­fy. Det er utro­lig gøy å se at den vokser i an­tall stre­ams.

BRA OPPMØTE

Øystein Flem­men, an­svar­lig for Ek­sa­mens­fes­ti­va­len, sier til KRSby at det har vært bra oppmøte på Ek­sa­mens­fes­ti­va­len i år.

– Det har ikke vært un­der 60 til­skue­re på noen av kon­ser­te­ne, og på I AM K og Kris­tin Dahl var det nok mel­lom 2–300 pub­li­kum­me­re som møt­te opp på Kick sce­ne. Jeg hå­per og tror at den­ne gra­tis­fes­ti­va­len har blitt en stør­re og stør­re snakk­is de sis­te åre­ne, sier Flem­men.

– Hva skil­ler lap­top-stu­den­te­ne fra de and­re i kul­let?

– Selv om det­te kul­let har utro- lig man­ge dyk­ti­ge mu­si­ke­re i helt for­skjel­li­ge ret­nin­ger, er nok lap­top-stu­den­te­ne de som al­le­re­de har klart å nå ut til man­ge lyt­te­re. TRXD og den gjen­gen der har jo masse­vis av plays på Spo­ti­fy, og blir blant an­net hen­tet inn til VG­lis­ta-tur­ne­en. Det vir­ker som de har et spe­si­elt miljø på lin­jen som fun­ker, av­slut­ter Flem­men.

Ek­sa­mens­fes­ti­va­len fore­går fram til 1. juni.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Da­vid Ataro­di­yan fra Edm-duo­en TRXD, som har over 20 mil­lio­ner av­spil­lin­ger på Spo­ti­fy, spil­te et dj-sett be­stå­en­de av house, rap, trap og re­mik­ser un­der Ek­sa­mens­fes­ti­va­len i Mul­ti­sa­len fre­dag kveld.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Mar­kus Slette­bak­ken fra KREAM spil­te også ek­sa­mens­kon­sert fre­dag kveld.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ing­var Kris­ti­an­sen, bed­re kjent som Big­gie Red, spil­te sitt dj-sett før Slette­bak­ken og Ataro­di­yan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.