Måt­te bru­ke he­li­kop­ter for å rek­ke nes­te fore­stil­ling

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

Hvor­dan skal man rek­ke både «Kveite­prin­sen»pre­miere i Kris­tian­sand og bi­dra til Fest­spil­le­ne i Bergen sam­me kveld? Da kjø­rer man he­li­kop­ter som en ekte rocke­stjer­ne.

Det ble en me­get tra­vel kveld for ho­ved­rolle­inne­ha­ve­ren i «Kveite­prin­sen», Nils Ha­rald Sø­dal, som had­de pre­miere for et full­stap­pet og ut­solgt Kil­den fre­dag kveld.

– For en hek­tisk og spe­si­ell dag! Nå må jeg prø­ve å nyte tu­ren litt, sier en su­per­stres­set, men for­nøyd Sø­dal til Fædre­lands­ven­nen rett etter pre­mie­re­fore­stil­lin­gen.

HELIKOPTERTUREN BLE LIVE-STREAMET

Etter å ha skif­tet fra «Kveite­prin­sen»-drak­ten til konge­ko­sty­me på un­der ett mi­nutt, ble han kjørt vi­de­re langs kaia for å rek­ke he­li­kop­te­ret til Bergen, hvor han skul­le bi­dra til Fest­spil­le­ne i Bergen sam­me kveld. Det var alt­så i ekte rocke­stjer­ne-stil at Sø­dal hår­fint rakk beg­ge spille­job­be­ne.

Sø­dals mildt sagt stres­sen­de kveld ble i til­legg live-streamet til Grieg­hal­len sam­me kveld, så pub­li­kum­met i Bergen kun­ne være med på de­ler av he­li­kop­ter­fer­den. Det var det An­ders Fløy­sand fra Var­de So­lu­tions som sto for.

– Det hø­res kan­skje spe­si­elt ut, men for meg var det­te en helt van­lig dag på job­be. Jeg job­ber mye med fly­foto, sier Fløy­sand til Fædre­lands­ven­nen, rett før he­li­kop­te­ret let­tet.

PO­PU­LÆR OPERAKOMEDIE

Kri­ti­ker­suk­ses­sen «Kveite­prin­sen» ble for førs­te gang satt opp på Lat­ter i Oslo i 2005. Fore­stil­lin­gen be­skri­ves som en ko­misk ope­ra, og om­hand­ler Kval­stein (spilt av Sø­dal) som ar­ver et halvt fiske­opp­dretts­an­legg på Sør­lan­det. På an­leg­get tref­fer han barn­doms­kjæ­res­ten Ly­rill, som er lo­vet bort til en siko­pp­dret­ter i Hur­dal.

Ut­over his­to­ri­en opp­står det for­vik­lin­ger der Kval­stein mø­ter alt fra gen­mo­di­fi­ser­te men­nes­ker og fisker, til ter­ror­pro­ble­mer, og ikke minst ful­le svi­ger­mød­re.

I Kil­den fre­dag kveld var det stapp­fullt i foa­je­en før fore­stil­lin­gen, og årets førs­te fore­stil­ling med den uvan­li­ge his­to­ri­en ble alt­så ut­solgt, til tross for det utro­li­ge fin­væ­ret på Sør­lan­det den­ne hel­ga.

«Kveite­prin­sen» spil­les fram til 17. juni.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Skue­spil­ler Nils Ha­rald Sø­dal fra «Kveite­prin­sen» måt­te skif­te til konge­ko­sty­me på un­der ett mi­nutt for å rek­ke he­li­kop­te­ret til Bergen, hvor han fre­dag kveld også skul­le bi­dra til Fest­spil­le­ne.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Før Nils Ha­rald Sø­dal kun­ne ifø­re seg konge­ko­sty­me å fly av går­de til Bergen måt­te før­pre­mie­ren på «Kveite­prin­sen» spil­les fer­dig i Kil­den. Her fra en tid­li­ge­re øvel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.