FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Ek­sa­mens­fes­ti­va­len

● Ek­sa­mens­fes­ti­va­len er en år­lig hap­pe­ning der av­gangs­stu­den­te­ne ved Fa­kul­tet for kunst­fag ved UIA har sine ek­sa­mens­opp­tre­de­ner.

● Stu­den­ter ved de tre in­sti­tut­te­ne Ryt­misk, Klas­sisk, og Vi­su­el­le og sce­nis­ke fag har sine av­gangs­ek­sa­me­ner i form av en­ten en mu­si­kalsk opp­tre­den, en tea­ter­fore­stil­ling el­ler en kunst­ut­stil­ling.

● Over 100 kon­ser­ter, fore­stil­lin­ger og ut­stil­lin­ger på uli­ke ste­der i Kris­tian­sand. Fes­ti­va­len er gra­tis og åpen for alle.

● Hen­sik­ten med Ek­sa­mens­fes­ti­va­len er å lage en ram­me rundt ek­sa­mens­ar­ran­ge­men­tet som sva­rer til det kunst­ne­ris­ke ni­vå­et til stu­den­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.