10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. MAI 2007

●● Riks-og fyl­kes­vei­ene på Sør­lan­det er i raskt for­fall. Lan­ge strek­nin­ger er tra­fikk­far­li­ge og kan ska­de bi­len din. Vei­ve­se­net mak­ter ikke å hol­de tritt med as­falt­sli­ta­sjen. Vei­ene er i ferd med å bli helt øde­lagt, ad­va­rer fag­folk. Vi tok k tu­ren til riks­vei 405 ved Om­dal sag me­lel­lom Sam­kom og Vatne­strøm. To lag as­falt sfalt er slitt vekk. I bun­nen av de nes­ten seks centi­me­ter dype spo­re­ne tit­ter hull i tred­je lag as­falt frem. Det er med ord en god stund d si­den vei­ve­se­net as­fal­ter­te sist. – Vi prio­ri­te­re­rer knall­hardt. De sis­te fem åre­ne har vi fått mind­re nd­re pen­ger enn det som skal til for å kom­pen­se­re re for ved­li­ke­holds­be­ho­vet. Alt­så re­du­se­res stan­dar­den ndar­den på vei­dek­ket år for år, sier Jens Kas­par Loft­haugoft­haug i Sta­tens veg­ve­sen.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 29. MAI 2007

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.