En god hjel­per

Faedrelandsvennen - - NÆRT - METTE B. STOVELAND

Joh. 16, 12-15 Det går mot pin­se. For oss hand­ler det mest om en kjær­kom­men lang­helg, hvor vi hå­per på en for­smak av som­mer­en. Men egent­lig hand­ler det om Den Hel­li­ge Ånd. Man­ge sli­ter med å be­gri­pe den, den er så dif­fus og ufor­klar­lig.

Je­sus prøv­de å for­be­re­de ven­ne­ne sine før han skul­le rei­se fra dem. Han had­de mye han vil­le si dem, men men­te de ikke kun­ne bære alt der og da. Så han lo­vet at Den Hel­li­ge Ånd skul­le kom­me til dem, og skritt for skritt vei­le­de dem til de skjøn­te alt. Og det er sann­he­ten om Je­sus og hans Far – og de­res kjær­lig­het til men­nes­ke­ne det er snakk om. Ån­den vil gi hjelp til å gri­pe fast i at den­ne kjær­lig­he­ten gjel­der nett­opp meg – et al­min­ne­lig men­nes­ke langt fra tid og sted der det­te ble sagt. Den prø­ver å over­be- vise meg om at det er sant.

Det er noe mys­tisk med Den Hel­li­ge Ånd. Hvor­dan kan vi vite at det ikke er hum­bug når noen på­be­ro­per seg dens inn­sikt? Den Hel­li­ge Ånd pe­ker all­tid på Je­sus og for­kyn­ner bare hans gode bud­skap. Det er kjenne­teg­net!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.