50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. MAI 1967

●● Pre­si­dent Nas­ser tru­et i går kveld med å sten­ge Suez-ka­na­len hvis noe land in­ter­ve­ne­rer i en krig mel­lom ara­ber­sta­te­ne og Is­rael. Se­ne­re had­de pre­si­den­ten en kon­fe­ran­se med egyp­tis­ke mi­li­tær­le­de­re om kri­sen i Midt­østen. Den 49 år gam­le pre­si­den­ten iden­ten holdt en av sine sjeld­ne presse­kon­fe­ran­ser, er, og sa at ka­na­len kom­mer til å være åpen un­der en krig mel­lom Is­rael og ara­ber­lan­de­ne. Han sa at hvis den sjet­te ame­ri­kans­ke flå­te i Mid­del­ha­vet går til Israels hjelp, vil det t være en ag­gre­sjon mot ara­ber­sta­te­te­ne. Nas­ser ute­luk­ket for­hand­lin­ger ger om sam­ek­sis­tens med Is­rael. – Ara­ber­ne øns­ker fred ba­sert på rett­fer­di­ger­dig­het som til­la­ter Pa­le­sti­nas ara­be­re e å ven­de hjem, sa han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.