25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. MAI 1992

●● Mu Mu­se­ums­be­sty­rer Per Arvid Åsen er for­tvi­let. Ny­lig ble 1 18 av navne­skil­te­ne til de ekso­tis­ke bar­trær­ne i pa par­ken på Gim­le gård knust. 75 uli­ke bar­trær ka kan folk be­skue i ar­bo­re­tet. Men uten skilt får ikke pub­li­kum vite trær­nes navn, fa­mi­lie og hvor i verden de vokser na­tur­lig. Og d da er mye av hen­sik­ten borte. – Vær så snill og slutt med det­te hær­ver­ket, ber Per Arvid Åse Åsen. Via Fædre­lands­ven­nen hå­per han å ap­pel­le pel­le­re til syn­der­ne. De an­sat­te ved Kris­tian­sand Mu­seu Mu­se­um har ikke res­sur­ser til å lage nye skilt - i hvert fa fall ikke hvis hær­ver­ket fort­set­ter. Med egen ar­beids­kr ar­beids­kraft har de gra­vert inn bok­sta­ve­ne i navne­skil­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.