QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ken kom­mu­ne lig­ger Ut­stein klos­ter?

2. Hva var opp­rin­ne­lig Mou­lin Rou­ge i Pa­ris?

3. Hvor blir Slotts­fjell­fes­ti­va­len ar­ran­ger?

4. Hvem sang ”In­nerst i sje­len” på 90-tal­let?

5. Hva ram­met Nor­ges be­folk­ning etter at et skip kom til Bjørg­vin i 1349?

6. Hva er li­ket på et seil?

7. Hvil­ken kjent byg­ning har adres­se Hen­rik Ib­sens­gate 1 i Oslo?

8. Hva er Nor­ges størs­te na­sjo­nal­park?

9. Hva er en so­pril­lo?

10. Hvil­ken hær­fø­rer gikk med krigs­ele­fan­ter over Al­pe­ne for å an­gri­pe Ro­ma?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.