– Na­tur­lig at det stil­les spørs­mål

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Jerv-gjen­gen var langt nede etter 3–2-ta­pet mot Start.

– Vi skal ha sam­ling i bunn og job­be oss ut der­fra. Vi har det fryk­te­lig tungt og det er man­ge som er vel­dig skuf­fet, er be­skje­den fra Je rv - t r e n e r Arne Sand­stø etter ta­pet på Sør Are­na.

Når en tredje­del av se­son­gen er spilt ven­ter Jerv for­satt på sin førs­te sei­er i se­ri­en og lig­ger nest sist med seks po­eng.

Kon­fron­tert med at det van­lig­vis stil­les spørs­mål ved tre­ne­rens po­si­sjon når et lag pres­te­rer på den må­ten, sva­rer Sand­stø slik.

– And­re får vur­de­re og se litt bak re­sul­ta­te­ne. Det er helt na­tur­lig at det spørs­må­let stil­les. Vi må bli bed­re sam­men. Det er det vik­tigs­te. Vi må trek­ke i sam­me ret­ning, sier Jerv-tre­ne­ren.

Dag­lig le­der i klub­ben, Ru­ne Ja­kob­sen, for­tel­ler igjen (Jerv­le­del­sen sa det sam­me 16. mai) at Sand­stø er øns­ket i Jerv ut­over den­ne se­son­gen. Han er på ut­gå­en­de av­ta­le.

– Vi står på det. Vil Arne for­len­ge, for­len­ger vi. Det sier alt om vår til­lit, sier Ja­kob­sen.

Jerv holdt på å slå til­ba­ke etter å ha lig­get un­der 3–0, men det ble med nes­ten og 3–2-tap.

– Det er kje­de­lig å tape som alle and­re tap. Vi ta­per tre po­eng. Vi fø­ler vi kom­mer godt i gang, men de sco­rer to mål og får kam­pen i sitt spor. Vi set­ter ikke sjan­se­ne våre, sier Glenn Andersen, Jerv-kap­tein.

Han kal­ler seks po­eng på ti kam­per for en «ka­ta­stro­fe».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.