– Det var en fan­tas­tisk tur i

Lør­da­gens Co­lor Li­ne Tour ble en fest­rei­se i fan­tas­tis­ke sol­fyl­te om­gi­vel­ser i Se­tes­dal. Sand­nes Eks­pres­sen sat­te ny løps­re­kord etter se­kund­dra­ma.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Se­tes­dal vis­te seg fra sin bes­te side med sol, ro­li­ge vind­for­hold og en ny­ut­sprun­get vår da 1200 syk­lis­ter tok seg fra Kris­tian­sand til Hov­den lør­dag. Ryt­ter­ne pas­ser­te den vak­re Rei­års­fos­sen på Ose, og kun­ne se at den sis­te isen på Harte­vann på Hov­den holdt på å slip­pe ta­ket.

– Det er det­te vi drøm­mer om. Gla­de folk som ko­ser seg med syk­kel, og et strå­len­de vær, sier dag­lig le­der i ar­ran­gør­klub­ben Kris­tian­sands Cykle­klubb.

So­la speil­te seg i blikk­stil­le vann og med be­ha­ge­li­ge tem­pe­ra­tu­rer langs løy­pa opp­over riks­vei 9.

I mål­om­rå­det had­de Hov­den Gil­det gjort klar rundt 400 li­ter sup­pe til del­ta­ker­ne, og slit­ne syk­lis­ter kun­ne kose seg med ser­ve­ring i so­la. To av dem som re­pre­sen­ter­te Pe­dal­pi­ke­ne fra KCK var ord­fø­rer i Søg­ne Astrid Hil­de og gruppe­le­der i Kris­tian­sand Høy­re Re­na­te Hæ­ge­land. Beg­ge er drev­ne syk­lis­ter, og stor­kos­te seg un­der da­gens for­hold.

– Det er vår­ens vak­res­te even­tyr. Det var en fan­tas­tisk tur i drømme­vær. Vi har holdt et be­ha­ge­lig tem­po med fo­kus på å kose oss sam­men, sier Hil­de.

De sier kon­tras­te­ne fra fjor­året ikke kun­ne vært stør­re.

– I fjor var det så kaldt alt folk bare kom seg hjem så fort som mu­lig. Nå els­ker folk å være her og ko­ser seg i mål­om­rå­det, sier Hæ­ge­land.

– AV DE FIRE-FEM BES­TE RITTENE

Ritt­ve­te­ra­ne­ne Olaf Ar­ve Mang­seth og Per Yng­var Lorent­zen har gjen­nom­ført rit­tet hen­holds­vis

FAKTA Co­lor Li­ne Tour

● Syk­kel­ritt fra Kris­tian­sand til Hov­den.

● klubb (KCK)

● 210 kilo­me­ter

● 1614 me­ter

● Catsj: 4:55:02 (2016)

Ar­ran­gør:

Kris­tian­sands Cyk­le-

Leng­de: To­tal stig­ning: Løype­re­kord:

Del­ta­ker­re­kord:

2100 (2011) 30 og 32 gan­ger. De ran­ge­rer lør­da­gens ritt i den øvers­te klas­sen.

– Å syk­le på en dag som i dag er som pa­ra­dis, det kan ikke bli bed­re. Vi har vel hatt sli­ke for­hold en fire-fem gan­ger, sier Lorent­zen.

Han fram­hol­der at den størs­te for­de­len er at rit­tet er mye tryg­ge­re un­der sli­ke for­hold. Ve­te­ra­ne­nes råd for å hol­de det gå­en­de gjen­nom lan­ge ritt er to­delt.

– Du må være tras­sig slik at du ikke gir deg, sier Mang­seth.

– Og du må ha lave am­bi­sjo­ner slik at du ikke sli­ter deg ut, sier Lorent­zen.

SEKUNDSTRID

Det ble dra­ma­tisk da den 210 kilo­me­ter lan­ge Co­lor Li­ne Tour skul­le av­gjø­res. Med ny løps­re­kord

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Syk­lis­te­ne krys­ser Ose Bru ved Rei­års­fos­sen. Det var idyl­lis­ke om­gi­vel­ser rundt lør­da­gens Co­lor Li­ne Tour.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Astrid Hil­de og Re­na­te Hæ­ge­land har nådd Hov­den, og sier det so­sia­le i for­bin­del­se med et slikt ar­ran­ge­ment er vik­tig.

FOTO: KJETIL SAMUELSEN

Ved mål­gang ven­tet Hov­den­sup­pe for slit­ne syk­lis­ter.

Kap­tein Per Arvid Gim­re og la­get kun­ne slip­pe gle­den løs da det ble klart at de vant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.