Jan og Mor­gan syk­let på tan­dem­syk­kel

Faedrelandsvennen - - SPORT - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

– Det var helt utro­lig at vi klar­te det.

Jan San­den og Mor­gan Hå­land tjuv­star­tet på årets ritt fra Kris­tian­sand til Hov­den da de be­gyn­te al­le­re­de kl. 12.00 natt til lør­dag. Men for­spran­get kom godt med da det var en tan­dem­syk­kel de bruk­te som trans­port­mid­del.

– All­menn­til­stan­den nå er gans­ke dårlig. Men det var helt utro­lig at vi klar­te å kom­me oss i mål, sier Mor­gan Hå­land på te­le­fon på vei ned fra Hov­den lør­dag etter­mid­dag.

Sam­men med Jan San­den be­stem­te han seg tors­dag kveld for å syk­le Kris­tian­sandHov­den på en en­kel tan­dem­syk­kel. 14,5 ti­mer bruk­te de på de 210 kilo­me­ter­ne løy­pa strek­ker seg over.

– Det er førs­te gang vi har syk­let på en slik syk­kel. Det var ving­le­te, se­ter og ratt var ikke rik­tig stilt, gi­re­ne hak­ket, hju­le­ne tril­let dårlig og syk­ke­len var kjempe­tung. I til­legg har vi ikke trent noe, så det var hardt, sier Hå­land.

Det var kan­skje ikke så rart at det førs­te spørs­må­let de stil­te til Fædre­lands­ven­nen da vi pas­ser­te dem på vei opp mot Hov­den var om hvor langt det var igjen. Men rei­sen bød også på flot­te opp­le­vel­ser.

– Vi had­de et rå­dyr som nes­ten hop­pet inn i syk­ke­len. Og vi had­de det vel­dig so­si­alt, med fine røyke­pau­ser opp gjen­nom Se­tes­dal, sier Hå­land.

De for­tel­ler at selv om det hele var et spon­tant på­funn, øns­ket de å be­nyt­te an­led­nin­gen til noe po­si­tivt. De star­tet der­for en inn­sam­lings­ak­sjon til Sound of Hap­pi­ness i Far­sund og Lyng­dal.

– Vi hå­per å kun­ne sam­le inn 100.000 kro­ner til et vel­dig godt for­mål, og det er gøy å se at vi også har fått gans­ke man­ge med oss, sier Hå­land.

Han for­tel­ler at de ikke kjen­ner be­ho­vet for å gjen­ta brag­den nå som de har gjort det en gang. Der­for er det en pas­sen­de ut­lod­nings­ge­vinst i for­bin­del­se med ak­sjo­nen.

– Vi lod­der ut tan­dem­syk­ke­len, av­slut­ter han.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Med syk­kel og menn var det over 250 kg som skul­le for­flyt­te seg opp­over Se­tes­dal. Jan San­den sty­rer syk­ke­len mens Mor­gan Hå­land hol­der mo­tet oppe.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Dag­lig le­der i Kris­tian­sands Cykle­klubb Da­ni­el Mari­nas me­ner det er en stor opp­le­vel­se å syk­le fra sjø­en til fjel­let. Han gjen­nom­før­te selv lør­da­gens ritt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.