Lar seg ikke skrem­me

I over 50 km/t smalt Tore Fin­så­dal og Kjell Ove Fur­seth i as­fal­ten. Fin­så­dal tok en sal­to over syk­ke­len og re­sul­ta­tet ble seks bruk­ne ribben, punk­tert lun­ge og en knust skul­der.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

– Det førs­te jeg tenk­te på da jeg lå der, var at jeg ikke vil­le kla­re det sto­re må­let om per­son­lig re­kord på un­der seks ti­mer, sier Tore Fin­så­dal i sen­ga på Sør­lan­det syke­hus.

Han må hol­de pus­ten et øye­blikk og vi­ser ty­de­li­ge smer­ter i sen­ga hvor han nå må til­brin­ge den nær­mes­te fram­tid. Men re­kor­den som røk var kan­skje ikke det ver­ste for Fin­så­dal som end­te opp med seks ribbeins­brudd, en punk­tert lun­ge og en knust skul­der un­der lør­da­gens Co­lor Li­ne Tour.

Fin­så­dal syk­let sam­men med 15 and­re i et felt fra Søg­ne Cykle­klubb, og var på vei ned en lang, slak bak­ke ved Om­dal da dra­ma­tik­ken inn­traff. En bil pas­ser­te fel­tet på den over­sikt­li­ge strek­nin­gen, og la seg mel­lom følge­bi­len og fel­tet.

– Bi­len foran oss fikk litt for lav fart. De ba­kers­te i fel­tet be­gyn­te å brem­se. Vi kjør­te i over 50 km/t, og Fin­så­dal kom borti hju­let på syk­ke­len foran, sier kap­tein Christian Bert­helsen i SCK.

I den høye far­ten gikk Fin­så­dal hardt i bak­ken.

– Det er fælt å høre ly­den av stål som knek­ker og folk som klas­ker i bak­ken. Det var fire ryt­te­re som falt, og to av dem fikk så sto­re ska­der at de måt­te til syke­hus, sier Bert­helsen.

Lå LIVLØS

Da de kom bort, lå Fin­så­dal livløs på bak­ken, og de fryk­tet det ver­ste. Men de fant ut at det i all ho­ved­sak drei­de seg om brudd- ska­der.

– Da jeg lan­det, kjør­te en an­nen syk­list over meg. Jeg had­de sto­re smer­ter i krop­pen, lå på ma­gen og kun­ne ikke be­ve­ge meg. Jeg rop­te «Ikke rør meg!», for­di det var så vondt, sier Fin­så­dal.

Kjell Ove Fur­seth kom bak, og klar­te ikke å unn­gå syk­lis­te­ne foran. Han gikk i as­fal­ten, og kjen­te fort at det var noe al­vor­lig galt med hof­te­ne.

– Det ble brudd i bek­ke­net og i ar­men, og det er vel­dig vondt i ribbei­na i dag, sier han fra syke­sen­ga.

Nå må beg­ge be­la­ge seg på en leng­re pe­rio­de på side­lin­ja. Fin­så­dal må ope­re­re skul­de­ren, mens Fur­seth må ven­te seks-sju uker på at brud­det i bek­ke­net skal gro.

Beg­ge syk­lis­te­ne har også tid­li­ge­re opp­levd til­sva­ren­de ulyk­ker med krage­beins- og ribbeins­brudd, samt punk­ter­te lun­ger. Fin­så­dal på­dro seg ribbeins­brudd og ska­det den sam­me skuld­ra un­der Nord­sjø­rit­tet for to år si­den.

– Da syk­let jeg de sju mi­le­ne som var igjen, før jeg be­svim­te i mål­om­rå­det, sier han.

Fur­seth måt­te flys med he­li­kop­ter til syke­hus etter en velt i 70 km/t i en ut­for­kjø­ring også for to år si­den.

ALL­TID EN RISIKO

Da­ni­el Mari­nas, dag­lig le­der i ar­ran­gør­klub­ben Kris­tian­sands Cykle­klubb, be­kla­ger det inn­truf­ne, men sier det er en del av spor­ten.

– Vi skul­le gjer­ne unn­gått dis­se ska­de­ne, og det er noe vi ikke øns­ker skal skje. Men i for­hold til an­tall på­meld­te og at de syk­ler 210 km på tra­fik­kert vei, har vi hatt få ska­der, sier Mari­nas.

Kjær­lig­he­ten til hobby­en gjør at in­gen av ver­ken Fin­så­dal el­ler Fur­seth har tenkt å set­te syk­ke­len i ga­ra­sjen.

– Man må være him­la var­som, for ting kan skje så fort, men jeg blir ikke skremt. Det er man­ge fine tu­rer gjen­nom året, med na­tur­opp­le­vel­ser og et flott so­si­alt fel­les­skap, sier Fur­seth.

– Jeg lar meg ikke skrem­me av det­te. Nå må jeg gjø­re nytt for­søk nes­te år på re­kor­den, sier Fin­så­dal.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Tore Fin­så­dal måt­te til syke­hus med am­bu­lan­se etter velt un­der Co­lor Li­ne Tour. Søn­nen Ma­ri­us hå­per det er sis­te gang han må be­sø­ke fa­ren slik. – Det er jo ikke vel­dig uvan­lig det­te. Det er jo and­re gang dis­se tin­ge­ne skjer. Til og med mora hans sier han bør stop­pe, sier søn­nen.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Kjell Ove Fur­seth fikk brudd i bek­ke­net, samt brakk ar­men etter vel­ten ved Om­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.