Fle­re stjer­ner til Tour des Fjords – og star­ten blir på Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - SPORT - ARILD SANDVIK / NTB

Fle­re World Tour-lag skal del­ta i syk­kel­rit­tet Tour des Fjords de kom­men­de åre­ne, iføl­ge ar­ran­gø­re­ne. Og det hele star­ter på Sør­lan­det nes­te år.

– Det­te blir en enorm mar­keds­fø­ring av by­ene og kom­mu­ne­ne våre. Nå får vi et enda mer pro­fi­lert ritt, med fle­re stjer­ner, så da blir vi satt på kar­tet også in­ter­na­sjo­nalt, sier Tore Løv­land til Fædre­lands­ven­nen.

Han er pro­sjekt­le­der for Tour des Fjords i Ag­der og var søn­dag i Stav­an­ger sam­men med fyl­kes­ord­fø­rer i Vest-ag­der, Ter­je Dam­man, Lin­des­nes-ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen og Farsund­ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen i an­led­ning at nes­te års løy­pe for Tour des Fjords ble pre­sen­tert.

Fædre­lands­ven­nen skrev al­le­re­de i no­vem­ber at rit­tet vil­le kom­me til Sør­lan­det.

Søn­dag ble det klart at førs­te etap­pe star­ter i Far­sund 22. mai med mål­gang i Kris­tian­sand, mens and­re etap­pe star­ter i Lin­des­nes da­gen etter­på.

Tour des Fjords-ge­ne­ral Roy He­gre­berg be­kref­tet dess­uten at minst fem World Tour-lag skal del­ta i Tour des Fjords de kom­men­de åre­ne.

– Med den nye sta­tu­sen vil jeg hev­de at vi de nes­te fem åre­ne skal ar­ran­ge­re et av Nord-euro­pas mest at­trak­ti­ve ritt. Med bed­re start­felt blir vi også mer in­ter­es­san­te for medie­ne, sier ritt­di­rek­tør Roy He­gre­berg til Sta- van­ger Af­ten­blad.

– Det som blir spe­si­elt nes­te år er at det kom­mer til å kom­me langt fle­re World Tour-lag enn i år. Rit­tet får nå en sta­tus som in­gen and­re i Skan­di­na­via har, og det er jo god ti­ming for oss i Ag­der, sier Tore Løv­land.

Tour des Fjords end­res også i den for­stand at det nå skal ar­ran­ge­res over tre da­ger i ste­det for fem.

Sør­lan­det og Horda­land/sogn og Fjor­da­ne vil få etap­per an­net­hvert år, mens Stav­an­ger og Sand­nes av­slut­ter syk­kel­fes­ten hvert år.

– Vi har en av­ta­le om at Sør­lan­det skal ha rit­tet i 2018 og 2020. Man­dal, Lyng­dal og Flekke­fjord var de tre and­re ak­tu­el­le ar­ran­gør­ste­de­ne her lo­kalt, så det lig­ger i kor­te­ne at rit­tet vil kom­me dit i 2020, sier pro­sjekt­le­der Tore Løv­land.

Han leg­ger til at de­tal­je­ne for ruta ikke er lagt, men sier at man for Kris­tian­sands del øns­ker mål­gang i Kvad­ra­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.