Syk­let 220 kilo­me­ter og vant mot­bakke­løp

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

Mens res­ten av su­per­mo­sjo­nis­te­ne på Sør­lan­det tråk­ket seg til Hov­den, syk­let Tellef Dønne­stad 110 kilo­me­ter til Tre­un­gen, vant et mot­bakke­løp og syk­let hjem igjen.

– Jeg sy­nes mo­sjo­nis­ter på vårt nivå ofte kan ta kon­kur­ran­se­ne litt for høy­ti­de­lig. Det­te er min måte å vise at ikke alt tren­ger å være se­riøst, sier Tellef Dønne­stad fra Dønne­stad i Tveit etter å ha kom­met til­ba­ke fra mot­bakke­lø­pet Skug­gen­at­ten opp ved Tre­un­gen i Nis­se­dal.

– Ja for hvis du vil­le vin­ne så had­de du valgt en an­nen opp­lad­ning?

– Tja, jeg vant jo klas­sen min. Så syk­kel­tu­ren hem­met meg ikke så mye, sier Dønne­stad. Han for­tel­ler at han tok drop­pet opp­var­min­gen og tok det litt ro­lig i star­ten, så var det bare å gi på etter hvert som bak­ken ble brat­te­re.

I mål var han vin­ner av klas­sen 45 til 49 år foran en an­nen kjent spreking, Kåre Ule­våg fra Tvede­strand.

ÅTTE TIMERS SYKLING

Tellef Dønne­stad har tid­li­ge­re vært om­talt for sine sto­re tre­nings­meng­der, da spe­si­elt in­nen lang­renn.

Han kal­ler seg mo­sjo­nist og sier han tre­ner for­di han tri­ves med det. Dønne­stad har fle­re gan­ger syk­let Co­lor Li­ne Tour, men fø­ler seg fer­dig med ak­ku­rat den kon­kur­ran­sen. Han me­ner tre­ning i så sto­re grup­per som man­ge gjør før det syk­kel­rit­tet er ri­siko­fylt og ska­per kon­flik­ter med bi­lis­ter. Det li­ker han ikke.

Men dis­tan­sen fryk­ter han ikke. Lør­da­gens trim inne­holdt fem kilo­me­ter mer sykling enn tu­ren til Hov­den. Lø­pin­gen kom­mer på top­pen.

For å ha en unn­skyld­ning til ikke å syk­le til Hov­den fant Dønne­stad en an­nen kon­kur­ran­se sam­me dag. Val­get falt på mot­bakke­lø­pet i Tele­mark, som sti­ger 456 høyde­me­ter på rett over 4,3 kilo­me­ter.

Den plan­lag­te skys­sen skar seg, så syk­ke­len ble løs­nin­gen. Det ble 110 kilo­me­ter hver vei. Opp bruk­te han 3 ti­mer og 55 mi­nut­ter. Hjem var det litt mot­vind og ti­den ble 4 ti­mer og 12 mi­nut­ter.

Lø­pin­gen tok 30 mi­nut­ter og 50 se­kun­der. Det er cir­ka fem mi­nut­ter bak to­tal­vin­ne­ren, en av Nor­ges bes­te mot­bakke­lø­pe­re, Tor­stein Tengs­areid.

– LANGT OG RO­LIG

– Det ble en lang og ro­lig syk­kel­tur og en halv­ti­mes løpe­tur. Det er jo bare som en god ar­beids­dag, og egent­lig ikke noen kraft­prø­ve.

– Man­ge vil mene at det er nett­opp det?

– Ja, du må jo være vant til å sit­te len­ge på syk­ke­len. Men jeg gjor­de noe som egent­lig var har­de­re for tre uker si­den.

– Og det var?

– Jeg har egent­lig sagt at jeg ald­ri skal løpe ma­ra­ton, men jeg fant ut at jeg vil­le prø­ve li­ke­vel. Der­med syk­let jeg til Steins­land Bygde­ma­ra­ton, løp den og syk­let hjem igjen. Den da­gen syk­let og løp jeg like langt. Det var enda von­de­re for bei­na, opp­ly­ser han.

Lø­pet går rundt Ogge­vatn i Ive­land.

– Da­gen etter måt­te jeg være med på syk­kel­rit­tet Ogge­vatn Rundt. Så det ble to runder rundt Ogge­vatn den hel­gen.

– Syk­let du dit også?

– Ja, jeg har ikke bil, så det måt­te jeg.

– Men nå skal du hvi­le?

– Bei­na er fine, så jeg ser ikke noen grunn til å ikke be­ve­ge meg i mor­gen. Jeg er med på Syk­le til Job­ben-ak­sjo­nen og må ha halv­an­nen ti­mes fy­sisk ak­ti­vi­tet for å få mak­si­mal sco­re.

FOTO: PRI­VAT

Tellef Dønne­stad fik­set klasse­sei­er i Skug­gen­at­ten opp. Etter­på syk­let han hjem igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.