Oslo­mann kjøp­te tu­rist­ste­det

Det er oslo­man­nen Hå­kon Care­li­us Svend­sen (50) som har kjøpt Og­ge Gjeste­heim. Han har bak­grunn fra elek­tro­bran­sjen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Og­ge Gjeste­heim har vært lo­kal­be­folk­nin­gens sted. Det skal det fort­satt være. Jeg er svært yd­myk for opp­ga­ven jeg nå på­tar meg, sier Svend­sen til Fædre­lands­ven­nen.

– Jeg er langt uten­for kom­fort- so­nen og går til noe helt nytt, men jeg gle­der meg vel­dig, leg­ger han til.

FLYTTER TIL IVELAND

I midt­en av juni tar Svend­sen med seg flytte­las­set fra Gref­sen og an­kom­mer Og­ge Gjeste­heim. Først da øns­ker han å si mer om sine ide­er for ste­det.

Nå øns­ker han bare å si at ste­det skal dri­ves vi­de­re som tu­rist­sted og ser­ve­rings­sted – og at han øns­ker å ska­pe ut­vik­ling i sam­spill med lo­kal­sam­fun­net.

Det var i hel­ga det ble kjent at Og­ge Gjeste­heim en­de­lig var solgt etter kon­kur­sen i fjor høst. Lo­kal­be­folk­nin­gen på Vatne­strøm og Iveland kom­mu­ne har vært svært opp­tatt av å få til ny drift på ste- det – og man­ge har ven­tet på en av­kla­ring.

– Nå har vi ikke alle for­mel­le ting og kon­trak­ter på plass ennå, så jeg vil ven­te med å kom­men­te­re noe sær­lig mer, sier Hå­kon Care­li­us Svend­sen.

Han har bak­grunn fra elek­tro­bran­sjen og er i Brønn­øy­sund opp­ført som styre­med­lem i Godt Bygg Elek­tro AS, en be­drift som har gått fra 11,5 mil­lio­ner i om­set­ning i 2012 til null i 2015.

FORNØYD ORDFØRER

Ordfører i Iveland, Gro-ani­ta My­kjå­land, har al­le­re­de hatt en prat med det som blir Og­ge Gjeste­heims nye eier.

– Vel­dig spen­nen­de. Han er mo­ti­vert for opp­ga­ven. For oss er det inne­ha­ver Og­ge Gjeste­heim flott at noen vil sat­se, og så får vi ta det der­fra, sier My­kjå­land.

Og­ge Gjeste­heim lå ute til salgs for 3,9 mil­lio­ner kro­ner. Meg­ler sa at ste­det er solgt for noe un­der pris­an­tyd­ning. Kjø­pe­ren selv har den­ne kom­men­ta­ren:

– Jeg har gitt ve­sent­lig un­der det meg­le­ren ga inn­trykk av å ha solgt for.

❞ Jeg er langt uten­for kom­fort­so­nen og går til noe helt nytt, men jeg gle­der meg vel­dig. HÅ­KON CARE­LI­US SVEND­SEN,

STOR EIEN­DOM

Og­ge Gjeste­heim har vært Ive­lands best be­søk­te tu­rist­sted. Den nye ei­e­ren får både fe­rie­hjem, res­tau­rant, lei­lig­het, 14 tom­ter, en mind­re cam­ping­plass og ei ut­lei­e­hyt­te – pluss fle­re de­kar med plen og lang strand­lin­je.

Og­ge Gjeste­heim het først Huns­fos­hei­men og var fe­rie­sted for ar­bei­der­ne ved Huns­fos Fab­ri­ker.

FOTO: AN­NE SMITH LORENTZ

Oslo­man­nen Hå­kon Care­li­us Svend­sen (50) har kjøpt Og­ge Gjeste­heim i Iveland

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.