Hun skal lede etter­forsk­nings­ar­bei­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN OG JAN ODDVAR EIDE

He­ge Sø­ren­sen er an­satt som sek­sjons­le­der for fel­les straffe­saks­inn­tak i Ag­der po­liti­dis­trikt.

– Jeg gle­der meg til det­te, sier po­liti­første­be­tjent He­ge Sø­ren­sen, som fram til nå har le­det po­li­ti­ets inn­sats mot ar­beids­livs­kri­mi­na­li­tet i dis­trik­tet.

Nå skal hun lede etter­forsk­nings­ar­bei­det i po­liti­dis­trik­tet.

– Funk­sjo­ne­ne er spen­nen­de. Både med hen­syn til po­li­ti­ets hånd­te­ring av straffe­sa­ker og pub­li­kums opp­le­vel­se av hvor­dan vi hånd­te­rer sa­ker, uan­sett hvor i dis­trik­tet man bor, sier hun.

15 år I OSLO

Hun kom til­ba­ke til Kristiansand i april 2015, etter å ha job­bet i Oslo po­liti­dis­trikt si­den 2000, da hun var fer­dig ut­dan­net fra Po­liti­høg­sko­len. I Oslo var hun i Sek­sjon for or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet og i etter­forsk­nings­av­snit­tet.

Sø­ren­sen er blant dem som tid­lig blin­ket ut po­liti­yr­ket.

– Po­li­ti frem­sto som spen­nen­de yrke med mu­lig­het til å hjel­pe and­re og bi­dra i sam­fun­net, for­tel­ler hun og har ikke ang­ret på val­get.

HENTER PENGENE TIL­BA­KE

De sis­te ti åre­ne har hun spe­sia­li­sert seg på å fin­ne og inn­dra ut­byt­te fra kri­mi­nel­le hand­lin­ger.

– Det var litt til­fel­dig at jeg kom inn på det­te ar­beids­om­rå­det. Men inn­drag­ning av straff­bart ut­byt­te og or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet er spen­nen- de sa­ker. Det er et felt hvor po­li­ti­et ikke har vært gode nok, selv om mye er blitt bed­re med man­ge til­tak de se­ne­re år. Det er utro­lig man­ge straff­ba­re for­hold hvor vin­ning er driv­kraf­ten. Da har vi en for­me­ning om at å fra­ta lov­bry­ter ut­byt­tet også skal ha en pre­ven­tiv ef­fekt, sier Sø­ren­sen.

– Men det er kun top­pen av is­fjel­let vi tar, slår hun fast.

BREIVIK-SA­KEN

1. juni 2012 sto He­ge Sø­ren­sen an­sikt til an­sikt med An­ders Behring Breivik i Oslo ting­rett. Sø­ren­sen le­det grup­pen som etter­fors­ket de øko­no­mis­ke for­hol­de­ne rundt ter­ro­ris­ten og ter­ror­hand­lin­gen i 2011. Mens Behring Breivik for­søk­te å gi inn­trykk av at det lå en gran­dios og in­ter­na­sjo­nal virk­som­het til grunn for fi­nan­sie­rin­gen av ter­ror­hand­lin­gen, ble han full­sten­dig av­kledd i Sø­ren­sens vitne­mål. Der for­klar­te hun hvor­dan han drev ulov­lig næ­rings­virk­som­het med salg av fals­ke do­ku­men­ter og vitne­mål. Og måt­te flyt­te hjem til sin mor for­di han had­de tapt mye pen­ger på ak­sjer. Ter­ror­hand­lin­gen og plan­leg­gin­gen ble fi­nan­siert med kre­ditt­kort han fikk med fals­ke lønns­slip­per.

– Breivik-sa­ken var en ufat­te­lig tra­gisk sak. Men det var opp­munt­ren­de å se hvor flin­ke po­li­ti­et var i etter­forsk­nin­gen. Det kan vi være stol­te av. Det ar­bei­det var svært vik­tig når så van­vit­tig man­ge er be­rør­te og vil ha svar, sier hun i etter­tid.

NTB SCANPIX FOTO:

He­ge Sø­ren­sen un­der retts­sa­ken mot An­ders Behring Breivik. Nå skal hun lede etter­forsk­nings­ar­bei­det i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.