Jeg har ikke vært nede i to­sif­ra si­den jeg gikk for pres­ten.

Halv­par­ten av Sy­vert Da­le er borte. På det mes­te vei­de den kjen­te san­ge­ren fra Ven­ne­sla 180 kilo.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– In­gen må tro det er lett å bli lett. Men det er fan­tas­tisk å være det, sier 42-årin­gen.

17. mai snak­ket man­ge om hva som er galt med blues-san­ge­ren og kirke­san­ge­ren fra Ven­ne­sla. De som ikke had­de sett ham på en stund, fryk­tet noe al­vor­lig galt.

– Ja, hehe. Jeg mø­ter en del men­nes­ker som jeg ser fryk­ter det ver­ste og tar en bue. Jeg kan be­ro­li­ge. Jeg er i bed­re form enn på vel­dig len­ge, sier Sy­vert Da­le.

BLE MOBBET

Det be­gyn­te i tid­lig ung­dom. Litt mob­bing på sko­len. Det var ikke så greit å være Sy­vert, men å sit­te hjem­me var greit. Å spi­se var godt. Mat ble en beste­venn og en trøst.

– Over­spi­ser du len­ge nok, pres­ser du ma­gen mer og mer og må ha mer og mer, sier han.

I 1998 pas­ser­te Sy­vert Da­le 180 kilo. Da inn­så han at noe måt­te gjø­res.

Han la om kost­hol­det og be­gyn­te å tre­ne. Ved egen hjelp kom han ned i 122 kilo. Det holdt han en stund, men så kom den gamle livs­sti­len grad­vis si­gen­de til­ba­ke.

STOLT AV SEG SELV

For tre år si­den vei­de han over 170 kilo igjen. Fast­le­gen an­be­fal- te ope­ra­sjon. Den fikk han i au­gust i fjor. For et par uker si­den la han føl­gen­de ju­bel­mel­ding ut på Face­bo­ok: «Då va det to­sif­ra gitt!»

– Jeg er så stolt. Nå vi­ser vek­ta 98 kilo. Jeg har ikke vært nede i to­sif­ra si­den jeg gikk for pres­ten! – Er ope­ra­sjon løs­nin­gen?

– Ja og nei. Man­ge be­ta­ler ope­ra­sjon i ut­lan­det selv. Men jeg er sær­de­les glad for at jeg fikk min i Nor­ge – og der­med de ob­li­ga­to­ris­ke kur­se­ne som føl­ger med. Ope­ra­sjon er en vel­dig god hjelp, men den er ikke løs­nin­gen, sier Sy­vert Da­le.

DET MENTALE ER VIK­TIG

Før han fikk mage­sek­ken re­du­sert med 90 pro­sent, måt­te han vise le­ge­ne at han men­te al­vor. Han be­gyn­te å gå og spi­se sun­ne­re. Han grei­de å gå ned 20 kilo.

De sis­te 55 ki­lo­ene har han kvit­tet seg med etter ope­ra­sjo­nen.

– Du kan ikke for­be­re­de deg på den mer­ke­li­ge fø­lel­sen du får etter ope­ra­sjo­nen. Før spis­te jeg fem kom­per før jeg ble mett, plut­se­lig var jeg stapp­mett etter en halv yog­hurt.

Sy­vert Da­le sier det mentale må være på plass. Du må øns­ke å fort­set­te å tre­ne og fort­set­te å spi­se sunt.

– Ope­ra­sjo­nen har gitt meg 40 kilo gra­tis, ten­ker jeg. Men hvis

ikke du har det mentale på plass, vil du grad­vis øke igjen. Du må ha kvit­tet deg med be­ho­vet for trøst i ma­ten.

SYKLE TIL HOVDEN

– Hva vil du si til folk som har lyst til å ko­piere deg?

– Be­gynn med å gå etter pos­ten, 50 me­ter tur hjel­per. Prøv å end­re litt på kos­ten. Men frem­for alt: Snakk med noen. Finn noen å set­te mål sam­men med. Få et or­dent­lig opp­legg. Finn noen som kan hjel­pe deg med det mentale. Og husk: Det tar man­ge år å bli kraf­tig over­vek­tig. Det er der­for ikke gjort over nat­ten å løse pro­ble­met.

Sy­vert Da­le tre­ner nå tre, fire da­ger i uken. Sang­stem­men er bare blitt bed­re.

– Jeg hol­der i alle fall to­ne­ne mye len­ger, sier man­nen som har satt føl­gen­de mål for som­mer­en:

– Jeg skal sykle til Hovden. Over­nat­ting skjer på Ose.

MYTER

En an­nen av Ven­ne­slas kjen­te mu­si­ke­re er opera­san­ger Bjøro Hilde­brandt. Han gikk ned rundt 30 kilo for noen år si­den.

– Jeg er eks­tremt im­po­nert over Sy­vert og det han har fått til. Smile­fjes fra meg, sier han.

Hilde­brandt sier det bare er en gam­mel myte at sang­stem­men blir dår­li­ge­re når du blir tynn og bed­re når du har pon­dus.

– Vel­dig rask vekt­re­duk­sjon kan på­vir­ke hor­mo­ner og gjø­re stem­men noe tyn­ne­re, men my­ten om at san­ge­re bør være sto­re har vokst fram av én spe­si­ell grunn.

– Før var det ofte fest etter fore­stil­ling. Man­ge la seg stapp­met­te – og este ut. Der­med kom det­te bil­det av at de bes­te san­ger­ne må være sto­re, sier opera­san­ger Hilde­brandt.

ODD-INGE RØNNING ULEBERG FOTO:

Sy­vert Da­le (42) har gått fra 180 til 98 kilo. Ven­ne­slas kjen­te san­ger står fram for å opp­munt­re and­re. Det er fullt mu­lig å end­re livs­stil.

FOTO: KENNETH F. SOLHEIM

2015 og det er stor­kamp på Idretts­plas­sen. Sy­vert Da­le og Bjøro Hilde­brandt syn­ger. Her vei­er Sy­vert rundt 170 kilo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.