Kan tros­se egen be­folk­ning

Hvis Do­nald Trump trek­ker USA fra Pa­ris­av­ta­len, tros­ser han res­ten av ver­den, fle­re nære med­ar­bei­de­re og et stort fler­tall i USAS be­folk­ning.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Etter lang tids vur­de­rin­ger har Trump vars­let at han den­ne uken skal kom­me med en av­gjø­rel­se om klima­av­ta­len fra Pa­ris.

En­kel­te lek­ka­sjer til medie­ne pe­ker i ret­ning av at han vil drop­pe av­ta­len. Det­te er Trumps plan, hev­der kil­der som ny­hets­nett­ste­det Axios har snak­ket med.

Hvis det­te stem­mer, er Trump i ferd med å opp­fyl­le et av sine valg­løf­ter. Før han ble pre­si­dent, lo­vet han å «kan­sel­le­re» Pa­ris­av­ta­len.

I så fall tros­ser han både nære med­ar­bei­de­re, vik­ti­ge al­li­er­te land og man­ge av USAS størs­te sel­ska­per.

– Man­ge ak­tø­rer er kom­met på ba­nen nå for å på­vir­ke Trump til å fort­set­te med av­ta­len, sier forsk­nings­di­rek­tør Guri Bang ved Ci­ce­ro sen­ter for klima­forsk­ning.

71 PRO­SENT

Også i den ame­ri­kans­ke be­folk­nin­gen har Pa­ris­av­ta­len stor støt­te. 71 pro­sent me­ner USA bør del­ta i av­ta­len, vis­te en me­nings­må­ling i fjor.

Selv blant med­lem­me­ne av Trumps par­ti Re­pub­li­ka­ner­ne svar­te 57 pro­sent at de støt­ter ame­ri­kansk del­ta­kel­se.

Inn­ad i Trumps ad­mi­ni­stra­sjon er det svært del­te me­nin­ger om av­ta­len. Men både uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son og energi­mi- nis­ter Rick Per­ry vil la USAS sig­na­tur bli stå­en­de. Det sam­me vil Trumps dat­ter Ivan­ka og hen­nes ekte­mann Jared Kush­ner, iføl­ge ame­ri­kans­ke medi­er.

I til­legg støt­tes av­ta­len av en lang rek­ke ame­ri­kans­ke og in­ter­na­sjo­na­le sel­ska­per. Kan­skje noe over­ras­ken­de står Exxon­mo­bil, Shell og and­re sto­re olje­sel­ska­per på lis­ten over til­hen­ge­re.

En av år­sa­ke­ne er trolig at olje­gi­gan­te­ne for­ven­ter økt bruk av na­tur­gass når myn­dig­he­te­ne skal kut­te Co2-ut­slip­pe­ne.

EURO­PE­ISK PRESS

Selv noen av USAS størs­te kull­sel­ska­per me­ner Trump bør bry­te sitt valg­løf­te og bli væ­ren­de i av­ta­len, iføl­ge ny­hets­by­rå­et Reu­ters.

Sel­ska­pe­ne hå­per an­gi­ve­lig å bru­ke klima­for­hand­lin­ge­ne som en are­na for lobby­virk­som­het for fort­satt bruk av kull, også i en mer klima­venn­lig ver­den.

Fra USAS al­li­er­te og myn­dig­he­te­ne i res­ten av ver­dens land er de fles­te rå­de­ne krys­tall­kla­re. Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel og Frank­ri­kes nye pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron for­søk­te un­der G7-mø­tet i hel­gen per­son­lig å over­tale Trump til å over­hol­de Pa­ris­av­ta­len

Ki­na har sagt klart ifra at USA må re­spek­te­re av­ta­len, og pave Frans har gitt Trump en kopi av pa­vens of­fi­si­el­le ut­ta­lel­se om klima­end­rin­ge­ne og and­re miljø­pro­ble­mer.

REPUBLIKANSK MOTSTAND

Men selv om Pa­ris­av­ta­len har svært man­ge til­hen­ge­re, er mot­stan­der­ne vik­ti­ge for Trump og Det re­pub­li­kans­ke par­ti­et.

Inn­ad i par­ti­et har det len­ge vært stor skep­sis til klima­forsk­ning og klima­til­tak. Og den nye sje­fen for miljø­di­rek­to­ra­tet EPA, Scott Pru­itt, er sterkt imot Pa­ris­av­ta­len.

Kull­in­du­stri­en er vik­tig i fle­re del­sta­ter med republikansk po­li­tisk le­del­se. Selv om noen sto­re kull­sel­ska­per nå an­gi­ve­lig ak­sep­te­rer Pa­ris­av­ta­len, har bran­sjen tra­di­sjo­nelt vært mot­stan­de­re av klima­til­tak.

– Det er et stort fler­tall re­pub­li­kans­ke gu­ver­nø­rer i USA nå. Man­ge av dem er mot­stan­de­re av ef­fek­ti­ve klima­til­tak, sier Guri Bang til NTB.

Hun leg­ger til at det fin­nes en del yng­re re­pub­li­ka­ne­re som me­ner par­ti­et må leg­ge om klima­po­li­tik­ken. Men fore­lø­pig er de nep­pe ster­ke nok til å end­re par­ti­ets hold­ning.

Som et al­ter­na­tiv til å gå ut av Pa­ris­av­ta­len har Trump også vur­dert å re­du­se­re USAS na­sjo­na­le mål om ut­slipps­kutt. Iføl­ge ame­ri­kans­ke medi­er er fle­re av Trumps nære med­ar­bei­de­re til­hen­ge­re av den­ne løs­nin­gen.

FOTO: NTB SCANPIX

Pre­si­dent Do­nald Trump plan­leg­ger an­gi­ve­lig å tros­se både nære med­ar­bei­de­re, vik­ti­ge al­li­er­te og et stort fler­tall i USAS be­folk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.