Ri­tu­ell om­skjæ­ring er gud­vil­let

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN PEDERSEN, Søg­ne VIDAR OL­SEN, venn av Is­rael

Chris Svend­sen tar meg fatt i et leng­re inn­legg 18.5., om om­skjæ­rel­se av gutte­barn.

●● Som kris­ten for­hol­der jeg meg til den nye pakt i Guds rike, den som kom med Je­sus. Fra den gamle pakt hol­der vi bl.a. fast på de ti bud og re­spek­te­rer jø­de­nes Gud­be­stem­te om om­skjæ­rel­se av jø­dis­ke gut­ter på den 8. leve­dag.

Res­ten av den skrift­mes­si­ge si­den er uak­tu­ell å drøf­te her, Chris Svend­sen. Nå drøf­ter vi den ri­tu­el­le om­skjæ­rel­se. Hvis den blir borte i Nor­ge, må jø­de­ne flyt­te til et sted der den­ne om­skjæ­rel­se er lov­lig. Det­te vil føre til jøde­ut­ryd­ding i Nor­ge.

Jeg vil også min­ne Chris Svend­sen om at om­skjæ­rel­se er neste­kjær­lig­het i prak­sis hvor man vir­ke­lig tar hen­syn til sine kvin­ner. I USA f.eks. er opp­til 70 pro­sent av alle menn om­skå­ret med de guns­ti­ge føl­ger det har for å stan­se Hiv-smit­te og re­du­se­re liv­mor­hals kreft.

Jeg må gjer­ne bli be­skyldt for å dum­me meg ut med mine på­stan­der. Jeg tå­ler det ty­de­lig­vis sam­men med en mas­se dum­me folk i USA. Der­for går jeg hel­ler ikke inn på alt det Chris Svend­sen vil ha meg til å dis­ku­te­re. Så dum er jeg ikke.

Med det­te av­slut­ter vi den ut­veks­lin­gen. Red. dom­men om kam­pen til “mar­ty­ren” Dalal Mugh­ra­bi. Fra før har de pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­te­ne opp­kalt tre sko­ler etter den sam­me ter­ro­ris­ten.

Nor­ge har vært med på fi­nan­sie­rin­gen av det­te ung­doms­sen­te­ret og uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de rea­ge­rer kraf­tig på bru­ken av nors­ke bi­stands­mid­ler i føl­ge en ar­tik­kel pub­li­sert på nett­si­den til MIFF.

«Glo­ri­fi­se­ring av ter­ror­an­grep er full­sten­dig uak­sep­ta­belt. Jeg tar på det ster­kes­te av­stand fra at in­sti­tu­sjo­ner på den­ne må­ten tar navn etter per­soner som har del­tatt i ter­ror­hand­lin­ger. Det­te er noe Nor­ge ikke ak­sep­te­rer å bli as­so­si­ert med, og det er uhold­bart at nors­ke bi­stands­mid­ler går til sli­ke for­mål, sier uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de».

Nå for­lan­ger han at lo­go­en til den nors­ke re­gje­ring fjer­nes fra inn­gangs­par­ti­et til sen­te­ret og at bi­stands­mid­le­ne blir til­bake­be­talt.

UD ble først kjent med navne­val­get til sen­te­ret etter at bi­stands­mid­le­ne var ut­be­talt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.