8. juni – en skam­plett på Stor­tin­gets rulle­blad?

Vi har ny­lig mar­kert 8. mai. Selv om det er en an­nen di­men­sjon, hand­ler også 8. juni om de­mo­kra­tis­ke prin­sip­per.

Faedrelandsvennen - - MENING - LAJLA ELLEFSKAAS, v/ Ak­sjons­grup­pa mot kom­mune­sam­men­slå­ing

Som de fles­te er kjent med skal Stor­tin­get 8. juni be­hand­le re­gje­rin­gens for­slag til tvangssammenslåing av 13 nors­ke kom­mu­ner. Den­ne da­gen hand­ler ikke om for el­ler mot sto­re el­ler mind­re kom­mu­ner. Den sa­ken er av­gjort ved de forut­gå­en­de lo­ka­le pro­ses­ser. Den hand­ler hel­ler ikke om hvor­vidt Stor­tin­get skal be­nyt­te tvang i en­kel­te til­fel­ler ved gjen­nom­fø­rin­gen av kom­mune­re­for­men. Den mu­lig­he­ten har Stor­tin­get ved tid­li­ge­re ved­tak for­be­holdt seg ret­ten til, selv om fri­vil­lig­het er fast­slått som et ho­ved­prin­sipp. Det­te er et lov­lig og de­mo­kra­tisk fat­tet ved­tak.

8. juni hand­ler om un­der hvil­ke om­sten­dig­he­ter Stor­tin­get skal kun­ne be­nyt­te sin rett til å ut­øve tvang. Folk flest har opp­fat­tet po­li­ti­ker­nes for­mid­ling av det­te slik: Tvang kan være ak­tu­elt når to kom­mu­ner sier ja til sam­men­slå­ing og en tred­je sier nei, sam­ti­dig som den ene hind­rer en for­nuf­tig løs­ning for de to and­re. Stor­tin­gets tid­li­ge­re ved­tak er selv­sagt mer ord­rikt og ut­fyl­len­de, men det er det­te po­li­ti­ker­ne har for­mid­let til fol­ket un­der re­for­mens gang. Om den­ne kor­te de­fi­ni­sjo­nen av un­der hvil­ke om­sten­dig­he­ter Stor­tin­get skal kun­ne ut­øve tvang er man­gel­full el­ler ufull­sten­dig, er det et an­svar po­li­ti­ker­ne må bære. Det­te er det fol­ket har opp­fat­tet og for­hol- der seg til. tats­råd San­ner fikk un­der re­gje­rin­gens pre­sen­ta­sjon 22. fe­bru­ar i Stor­tin­gets vandre­hall spørs­mål om grunn­la­get for de fore­slåt­te tvangs­sam­men­slå­in­ger. Stats­rå­dens kor­te og lite opp­ly­sen­de svar var det­te: Det er Stor­tin­get selv som de­fi­ne­rer inn­hol­det i Stor­tin­gets tid­li­ge­re ved­tak. Utro­lig nok med­før­te det­te ufull­sten­di­ge sva­ret in­gen opp­føl­gen­de spørs­mål fra an­gjel­den­de jour­na­list. I etter­kant har den­ne pro­blem­stil­lin­gen hel­ler ikke vært fulgt opp av po­li­tis­ke par­ti­er som prin­si­pi­elt er mot tvang. Stats­rå­den sy­nes der­ved ef­fek­tivt å ha lagt hele pro­blem­stil­lin­gen død, ved å late som at alle de for­slåt­te tvangs­sam­men­slå­in­ger er i tråd med Stor­tin­gets tid­li­ge­re ved­tak.

Det­te er ikke sann­he­ten sett i for­hold til hvor­dan det tid­li­ge­re er for­mid­let til vel­ger­ne. Til for­veks­ling kan det min­ne om et fe­no­men i ti­den, som be­nev­nes fals­ke fakta. NRK, VG og Dag­bla­det lan­ser­te for noen tid si­den et nytt fel­les­pro­sjekt for å av­slø­re sli­ke fals­ke fakta. Imid­ler­tid har dis­se pro­blem­stil­lin­ger en­ten gått un­der ra­da­ren for så vel pres­se som po­li­ti­ke­re, el­ler så an­se­es det som et lite pro­blem som ikke an­går så man­ge. Det blir da fris­ten­de å si­te­re noen be­røm­te ord: Du skal ikke tåle så in­der­lig vel, den urett som ikke ram­mer deg selv.

Det­te hand­ler om hvor­dan folk flest opp­fat­ter po­li­ti­ke­res mo­rals­ke in­tegri­tet.

SDet­te hand­ler om hvor­dan folk flest opp­fat­ter po­li­ti­ke­res mo­rals­ke in­tegri­tet og den re­spekt de­mo­kra­ti­et er av­hen­gig av for å opp­rett­hol­de vel­ger­nes til­lit. Stor­tin­get av­gjør 8. juni hvor­vidt den­ne til­li­ten skal opp­rett­hol­des, el­ler om vi også i vårt land skal opp­le­ve frust­ra­sjo­ner over po­li­ti­ke­re som ikke har den nød­ven­di­ge re­spekt for sine vel­ge­re. le­re av de fore­slåt­te tvangs­sam­men­slå­in­ger hvi­ler på et me­get tvil­somt el­ler helt mang­len­de grunn­lag. Som et ek­sem­pel nev­ner jeg fra min egen hjem­kom­mu­ne Søg­ne, og nabo­kom­mu­ne Song­da­len. Dis­se to kom­mu­ner del­tok i et om­fat­ten­de sam­ar­beids­pro­sjekt sam­men med Kr.sand og Lil­le­sand samt Bir­ke­nes. Etter lo­ka­le pro­ses­ser,

Ffolke­av­stem­nin­ger og be­hand­ling i kom­mune­sty­rer, av­vis­te kom­mune­sty­re­ne i alle de fire nabo­kom­mu­ner til Kr.sand det­te pro­sjek­tet. Ord­fø­rer­ne i Kr.sand, Søg­ne og Song­da­len kas­tet så i slutt­fa­sen, etter at alle lo­ka­le de­mo­kra­tis­ke pro­ses­ser var av­slut­tet, inn et nytt al­ter­na­tiv be­stå­en­de av bare de tre kom­mu­ner. I Søg­ne og Song­da­len be­hand­let så kom­mune­sty­re­ne hvor­vidt man skul­le gå i for­hand­lin­ger med Kr.sand om det­te. Song­da­len kom­mune­sty­re sa ja for­ut­satt at også Søg­ne øns­ket det­te. Men Søg­ne tak­ket nei, hvil­ket in­ne­bar at også Song­da­lens ved­tak ble nei. Det ble da hel­ler ald­ri noen for­hand­lin­ger om det­te al­ter­na­tiv.

Så det helt sen­tra­le i den­ne sam­men­heng. Søg­ne og Song­da­len har ald­ri, over­ho­det, be­hand­let hvor­vidt man øns­ket sam­men­slå­ing med Kr.sand. Det enes­te som er be­hand­let er hvor­vidt man skul­le for­hand­le med Kr.sand, og det­te ble av­vist. Man må nes­ten være stats­råd for å kun­ne tol­ke den­ne be­hand­lin­gen slik at to kom­mu­ner har sagt ja til sam­men­slå­ing, mens en (Søg­ne) har sagt nei. En slik tolk­ning sy­nes på gren­sen til use­riøs, men si­den den kom­mer fra en stats­råd, sy­nes fle­re å ak­sep­te­re det­te over­grep mot inn­byg­ge­re og kom­mune­sty­rer i Søg­ne og Song­da­len.

Stor­tin­get ved­tar for­mo­dent­lig al­li­ke­vel re­gje­rin­gens for­slag, et- ter at Venst­re har gitt for­hånds­til­sagn om å støt­te re­gje­rin­gen. Det gir et me­get knapt fler­tall i Stor­tin­get. Det som er vik­tig i den­ne sam­men­heng er at det all­tid er Stor­tin­gets fler­tall som re­pre­sen­te­rer Stor­tin­get som de­mo­kra­tisk in­sti­tu­sjon. Så uan­sett om fler­tal­let er stort el­ler lite, el­ler om mindre­tal­let som i det­te til­fel­le vil være stort, er det Stor­tin­get sam­let som bæ­rer an­sva­ret for sine ved­tak. Der­for vil Stor­tin­gets ved­tak 8. juni kun­ne bli en skam­plett på en el­lers ære­full his­to­rie. ess­ver­re er det mye som ta­ler for at det vil gå slik. Mak­ta rår! Så­fremt ikke pres­sen som den 4. stats­makt våk­ner opp, el­ler noen av de stør­re op­po­si­sjons­par­ti­er set­ter sa­ken på dags­or­den. Da kun­ne det være at det fin­nes to tre stor­tings­re­pre­sen­tan­ter fra Frp el­ler Venst­re som set­ter egen ære og in­tegri­tet høy­ere enn parti­pis­ken, og på den må­ten sik­rer at Stor­tin­get kom­mer ut av det hele med æren i be­hold.

Man kun­ne selv­sagt ten­ke seg at re­gje­rin­gen fra­falt sitt ude­mo­kra­tis­ke og i den sto­re sam­men­heng små­li­ge for­slag, men det er nok for mye å for­ven­te!

D

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

I juni i fjor stem­te kom­mune­sty­ret i Søg­ne nei til sam­men­slå­ing, med 16 mot 11 stem­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.