Bed­re for folk?

Faedrelandsvennen - - MENING - ATLE LARSEN

Blir det bed­re for folk i Song­da­len hvis vi blir slått sam­men med Søg­ne og Kristiansand?

●● Kom­mu­nen vår har an­strengt øko­no­mi. Jeg har stor re­spekt for po­li­ti­ker­ne i Song­da­len når det gjel­der hva de vel­ger å bru­ke pen­ger på.

Slik som når det kom­mer pen­ger øre­mer­ket eks­tra læ­re­re på 1.-4. trinn. Be­lø­pet skul­le til­si 1,46 års­verk. Det ble 3,36, ifø­ge Bud­stik­ka. En an­nen sak er No­den, et helt hus pus­set opp med gode til­bud til barn og ung­dom. I den and­re en­den av li­vet har vi om­sorg for eld­re. Også her er Song­da­len blant de bed­re.

Song­da­len har små pro­ble­mer med å til­set­te per­so­na­le med spe­sial­kom­pe­tan­se, som f. eks. psy­ko­log. Det er ikke mu­lig å på­vi­se sam­men­heng mel­lom stør­rel­sen på kom­mu­nen og evne til å til­trek­ke seg per­so­na­le med spe­sial­kom­pe­tan­se. Selv om Va­bu-ut­val­get - som re­gje­rin­gen har valgt å kal­le eks­pert­ut­valg - sy­nes å hev­de det mot­sat­te. Det er ikke dek­ning for det­te i forsk­ning.

Po­li­ti­ker­ne i Song­da­len for­tje­ner ros og takk for at de tar vare på folk når vi er i sår­ba­re fa­ser av li­vet, når vi er barn, ung­dom el­ler gamle. Det­te får vi til når det er våre egne po­li­ti­ke­re som har hån­den på rat­tet. Det kan være vans­ke­lig å se at det­te kan fort­set­te hvis vi blir slått sam­men med stør­re kom­mu­ner som kan­skje ikke er like gode på noen av dis­se sa­ke­ne. Song­da­len kan bli en ba­ga­tell som får lite å si i et StorKris­tian­sand.

Fore­lø­pig er det bare to stem­mers over­vekt i Stor­tin­get for å slå sam­men kom­mu­ner med tvang. Et av par­ti­ene som øns­ker seg tvang, står nå fare for å mis­te alle sine re­pre­sen­tan­ter bort­sett fra èn, iføl­ge me­nings­må­ling vist på TV2 tors­dag. Tvang er nep­pe noe man vin­ner stem­mer på.

Song­da­len kom­mu­ne har ved­tatt å stå ale­ne. Det er et fak­tum. Skul­le re­gje­rin­gen og et av støtte­par­ti­ene fast­hol­de tvang mot fol­ket, får vi bare håpe at en ny re­gje­ring vil gi oss til­ba­ke selv­råde­ret­ten. Slik at våre egne po­li­ti­ke­re i Song­da­len kom­mu­ne kan fort­set­te å ta vare på be­folk­nin­gen her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.