Et utro­lig og ky­nisk dob­belt­spill

Faedrelandsvennen - - KULTUR - Bjørn God­øy Spar­ta­cus ALF KJETIL IGLAND

SAKPROSA «Dob­belt­spill. Kjær­lig­het og for­ræ­de­ri i skyg­gen av førs­te ver­dens­krig»

Det­te er en av de mest even­tyr­li­ge for­tel­lin­ger, gren­sen­de til det utro­li­ge, jeg har lest på len­ge, men alt så godt do­ku­men­tert at sann­hets­ge­hal­ten skul­le være so­lid nok, med­reg­net en li­ten tråd til Kristiansand.

Det er to ho­ved­per­soner i den­ne be­ret­nin­gen, den ene en bri­tisk høyt­spil­len­de adels­mann og opp­rø­rer mot det bri­tis­ke sty­ret i Ir­land, Sir Ro­ger Case­ment. Hans liv og skjeb­ne, han ble hengt i 1916, er do­ku­men­tert i fle­re bio­gra­fi­er.

Men en ung mann fra Moss som kom til å spil­le en vik­tig rol­le i de sis­te leve­åre­ne til Case­ment, Ei- vind Ad­ler Chris­ten­sen, har ikke på­be­ropt seg sær­lig opp­merk­som­het før Bjørn God­øy nå henter ham frem og ve­ver ham inn i Case­ments liv fra de til­fel­dig møt­tes i New York som­mer­en 1914.

Case­ment men­te han i Chris­ten­sen had­de fun­net en for­bunds­fel­le han kun­ne sto­le på til sis­te slutt, og han lot hel­ler ald­ri tvi­len om det mot­sat­te an­fek­te ham, noe han bur­de ha gjort.

Un­der et opp­hold i Kris­tia­nia gikk Chris­ten­sen til den bri­tis­ke am­bas­sa­dø­ren og an­gav sin vel­gjø­rer, man­nen som sta­dig ut­styr­te ham med pen­ger, mu­li­gens også en gjen­gjeld for sek­su­el­le tje­nes­ter.

Chris­ten­sen for­tal­te at Case­ment vil­le være om bord på en båt som skul­le an­lø­pe Kristiansand. Han sa seg vil­lig til å rei­se ned for å lok­ke ham på land og der­med vil­le fel­len smek­ke igjen. Men også det­te var lu­re­ri fra Chris­ten­sens side, og for den bri­tis­ke am­bas­sa­dø­ren og etter­ret­nings­tje­nes­te ble for­hol­det til Chris­ten­sen et yd­my­ken­de ne­der­lag ne­der­lag.

Pla­nen til Case­ment var å få tys­ker­ne med på et opp­rør sam­men med irs­ke fri­hets­kjem­pe­re, og de to opp­holdt seg mye i Tysk­land un­der kri­gen. Tys­ker­ne var først po­si­ti­ve til Case­ments pla­ner, men en­tu­si­as­men min­ket, og ire­ne ale­ne iverk­sat­te det som se­ne­re ble kjent som påske­opp­rø­ret 1916, et opp­rør som mis­lyk­tes.

God­øy sør­ger for god driv i for­tel­lin­gen, og han tar godt vare på så vel de sto­re lin­jer som de vik­ti­ge de­tal­je­ne. Re­sul­ta­tet er en spen­nen­de og les­ver­dig bok om ky­nis­me, svik og dob­belt­spill med kri­gens drønn som bak­tep­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.