Spen­te før Vm-kva­lik

Faedrelandsvennen - - SPORT - RAGNHILD TORGERSEN OG RENATE BJERLAND, lands­lags­spil­le­re vol­ley­ball

Som la­vest ran­gert i vår kva­li­fi­se­rings­pul­je har vi alt å vin­ne. Vi gle­der oss!

Vi har ny­lig av­slut­tet et tre­nings­opp­hold i Dan­mark, nær­me­re be­stemt Kø­ben­havn. Her har vi spilt tre­nings­lands­kam­per mot Dan­mark som en sis­te for­be­re­del­se før Vm-kva­li­fi­se­rin­gen. Søn­dag dro vi til Aser­bajd­sjan, og i dag etter­mid­dag smel­ler det med kamp mot hjemme­la­get.

Før Dan­mark-opp­hol­det var vi i Tøns­berg på tre­nings­sam­ling med res­ten av trop­pen. Det har vært høy in­ten­si­tet, mye trøkk og med da­ge­ne har sam­spil­let og ni­vå­et økt be­trak­te­lig i grup­pa. Det er der­for med stor iver at tu­ren og kamp­pro­gram­met nå er i gang. Vi tap­te den førs­te tre­nings­kam­pen mot Dan­mark 0-3, men fre­dag skjer­pet vi oss og vant 3-0.

Vi har beg­ge tid­li­ge­re vært med på lands­lags­ak­ti­vi­te­ter og vet litt hva som kan for­ven­tes i for­hold til opp­legg og lig­nen­de i VMkva­li­fi­se­rin­gen. Det er li­ke­vel svært spen­nen­de at vi skal spil­le mot så sto­re vol­ley­ball-na­sjo­ner som Ne­der­land og Aser­bajd­sjan.

Kam­pe­ne som spil­les i Vm-kva­li­fi­se­rin­gen:

Vm-kva­li­fi­se­ring Sports Ga­mes Palace Baku (Aser­bajd­sjan):

● 30. mai kl. 19.30 norsk tid: Aser­bajd­sjan – Nor­ge (ran­ket nr. 12 i Euro­pa)

● 31. mai kl. 17.00 norsk tid: Ne­der­land – Nor­ge (ran­ket nr. 5 i Euro­pa)

● 1. juni kl. 17.00 norsk tid: Nor­ge – Ukrai­na (ran­ket nr. 19 i Euro­pa)

● 2. juni kl. 17.00 norsk tid: Dan­mark – Nor­ge (ran­ket nr. 29 i Euro­pa)

● 3. juni kl. 17.00 norsk tid: Nor­ge – Is­rael ran­ket nr 21 i Euro­pa)

Nor­ge er ran­ket som num­mer 36.

FOTO: PRI­VAT

F.v.: Ragnhild Torgersen fra Lyng­dal (25) og Renate Bjerland fra Kristiansand (17).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.