Kan bli den størs­te stjer­na

Eirik Ve­rås Larsen tror Ha­keem Te­land kan bli Nor­ges nes­te pad­le­stjer­ne. Lør­dag pad­let 19-årin­gen sin førs­te in­ter­na­sjo­na­le se­nior­fi­na­le.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

Ha­keem Te­land

– Sam­men­lig­net med meg, så lig­ger han langt foran i sam­me al­der, sier Ve­rås Larsen.

Den dob­belte Ol-vin­ne­ren fra Flekkefjord er nå sports­sjef i Nor­ges Padle­for­bund (NPF). Lør­dag satt han ring­side da Te­land pad­let seg til sin førs­te in­ter­na­sjo­na­le fi­na­le.

Sam­men med Lars Mag­ne Ullvang ble det en fem­te­plass til duo­en på K2 500 me­ter un­der ver­dens­cu­pen i un­gars­ke Sze­ged.

– Det var et vel­dig bra løp, både pre­sta­sjons­mes­sig og tids­mes­sig, er dom­men fra Ve­rås Larsen.

41-årin­gen har tid­li­ge­re ut­talt at Te­land kan bli den nes­te OLvin­ne­ren fra Sørlandet.

– Ha­keem har egen­tig alt på plass. Både styr­ke og ut­hol­den­het er helt på topp, han er flink til å kon­kur­re­re, og får ut det bes­te når det gjel­der, sier Ve­rås Larsen.

– Hva skal til for å ta det sis­te ste­get?

– Han mang­ler frem­de­les litt på det tek­nis­ke. Det går på ba­lan­se i bå­ten, ti­ming mel­lom over- og un­der­kropp, og det å føle van­net bed­re, sier Ve­rås Larsen, som har blitt en men­tor for sør­len­din­gen.

– Jeg prø­ver å lære ham på rett måte, sier Ve­rås Larsen.

SIKTER SEG INN På VM-FI­NA­LE

– Hvor langt kan han nå?

– Han er en av dem som kan nå helt til topps, sier Ve­rås Larsen.

Mor­ten Ivar­sen, leder av ta­lent­ut­vik­ling i for­bun­det, har også høye for­vent­nin­ger til 19-årin­gen fra Hø­våg.

– Ha­keem har po­ten­si­al til å kom­me seg helt opp i ver­dens­top­pen, sier han.

Te­land tok en his­to­risk bronse­me­dal­je un­der junior-vm i fjor. Da pad­let han sprint (K1 200 me­ter). I sam­råd med Olym­pia­top­pen be­stem­te han seg før årets se­song for å sat­se på 500 og 1000 me­ter.

– Ha­keem er ikke en rein sprin­ter­type, selv om han tok VMbron­sen sin på den dis­tan­sen. Jeg er gans­ke sik­ker på at han vil gjø­re det bed­re på de leng­re dis­tan­se­ne, sier Ve­rås Larsen.

Te­land har mu­lig­he­ten til å del­ta både i U23- og se­nior­klas­sen den­ne se­son­gen. Må­let for se­son­gen er klart;

– Hvis han kan kom­me seg til en fi­na­le (topp ni) i se­nior-vm i slut­ten av au­gust, er han al­le­re­de god nok for en Ol-kva­li­fi­se­ring. Da kan han sak­te, men sik­kert for­be­re­de seg til å kjem­pe om me­dal­jer i Tokyo om tre år, sier Ve­rås Larsen.

SUGER TIL SEG KUNN­SKAP

Te­land var i hvert fall strå­len­de fornøyd med hel­gas løp.

– Vi vi­ser at vi kan være med og kjem­pe i top­pen i frem­ti­den. Det var et vel­dig høyt nivå, og de and­re var bare bed­re enn oss. Men vi møt­te se­nio­rer i ver­dens­top­pen, så det hand­ler om å være tål­mo­dig og ten­ke lang­sik­tig, sier 19-årin­gen.

– Hvor­dan har det vært for deg å få Ve­rås Larsen inn i for­bun­det?

– Det har ab­so­lutt vært bra. Han har eks­tremt mye kunn­skap – og sier han noe, tar du det til deg. Hele kar­rie­ren hans var bygd opp på vi­ten­skap, og jeg læ­rer mas­se som jeg ikke viss­te, sier Te­land, som har OL i 2020 som det førs­te, vir­ke­lig sto­re må­let for kar­rie­ren.

– Hvor­dan ser du på mu­lig­he­te­ne til å kom­me dit?

– De er ab­so­lutt til ste­de. Jeg skal bare gi alt, så får vi se hvor det bæ­rer, sier Te­land.

PS: De nes­te lø­pe­ne i ver­dens­cu­pen går i Be­o­grad (Ser­bia) i be­gyn­nel­sen av juni.

FOTO: TERJE PEDERSEN

Eirik Ve­rås Larsen har tatt Ha­keem Te­land un­der vin­ge­ne sine som sports­sjef i padle­for­bun­det. Her er de to sam­men på Topp­idretts­sen­te­ret i Oslo i de­sem­ber i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.