Ber ord­fø­re­ren søke per­mi­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT chris­ti­na.ost­tveit@fvn.no

Frp-po­li­ti­ker i Søg­ne, Bernt Lud­vig Da­land, me­ner ordfører Astrid Hil­de bør søke om per­mi­sjon, inn­til den even­tu­el­le vars­le­de retts­sa­ken er av­gjort el­ler for­likt.

Da­land pub­li­ser­te inn­leg­get på sin Face­bo­ok-side tors­dag. «Jeg vil an­be­fa­le deg ordfører Astrid Hil­de, om å søke per­mi­sjon fra ditt verv som ordfører for

Søg­ne, fram til den ev. vars­le­de retts­sa­ken er av­gjort/for­likt», skri­ver Bernt Lud­vig Da­land.

– Det er det jeg ten­ker, som kom­mune­styre­po­li­ti­ker. Jeg opp­fat­ter at fle­re ting i den­ne sam­men­hen­gen er uryd­dig, og etter min for­stå­el­se bør hun vur­de­re å søke per­mi­sjon, sier Da­land til Fædre­lands­ven­nen.

Det var N247 som om­tal­te sa­ken først.

BA OM RÅD

Inn­leg­get ble skre­vet da­gen etter kom­mune­styre­mø­tet i Søg­ne ons­dag. Mot slut­ten av mø­tet ori­en­ter­te ordfører Astrid Hil­de om stev­nin­gen mot kom­mu­nen fra Pa­rat.

Hil­de ble er­klært in­ha­bil av kom­mune­sty­ret un­der den tid- lige­re be­hand­lin­gen av vars­lings­sa­ke­ne. Der­for ba hun for­sam­lin­gen ta stil­ling til om hvem som bur­de iva­re­ta hen­nes pro­sess­full­makt for å iva­re­ta kom­mu­nens in­ter­es­ser både i ret­ten og i be­hand­lin­gen i kom­mune­sty­ret.

Fle­re re­pre­sen­tan­ter i kom­mune­sty­ret men­te at de ikke had­de blitt vars­let om sa­ken før mø­tet ons­dag kveld.

– Som re­pre­sen­tant for kom­mune­sty­ret me­ner jeg det er uhel­dig at ord­fø­re­ren ikke har vars­let oss i for­kant. Hun har sit­tet på det­te do­ku­men­tet si­den fre­dag, sier Da­land og fort­set­ter:

– Det kom vel­dig brått på, og jeg opp­fat­ter at hun for­sø­ker å kup­pe kom­mune­sty­ret ved å dele ut det­te skri­vet, sier Da­land.

Da­land sier vi­de­re at inn­leg­get på Face­bo­ok ikke er en sak han per nå kom­mer til å ta opp sei­ne­re.

– Inn­leg­get er et råd til min ordfører, sier han.

KAN IKKE TREK­KE SEG

– Jeg har pla­ner om å stå lø­pet ut. Det er in­gen grunn til, og jeg har hel­ler ikke an­led­ning til å søke om per­mi­sjon. Det er hel­ler ikke noe jeg øns­ker å gjø­re, sier ordfører Astrid Hil­de (Ap) til Fædre­lands­ven­nen.

Kom­mune­lo­ven sier at en ordfører ikke kan trek­ke seg midt i fire­års­pe­rio­den, uten gyl­dig grunn.

Hil­de sier vi­de­re at hun har vans­ke­lig­he­ter med å for­stå re­ak­sjo­ne­ne etter kom­mune­styre­mø­tet ons­dag. – Spørs­må­let jeg stil­te i kom­mune­sty­ret var helt le­gi­timt. Det gjor­de jeg for å vite hvem jeg skul­le de­le­ge­re parts­re­pre­sen­ta­sjo­nen vi­de­re til. Jeg for­står ikke styr­ken på re­ak­sjo­nen. Sa­ken sto som ori­en­te­rings­sak på saks­kar­tet, og koa­li­sjo­nen ble in­for­mert på man­dag, sier ord­fø­re­ren.

– Skri­vet som ble delt ut un­der mø­tet er kun en for­kla­ring på min ha­bi­li­tet. Jeg be­kla­ger der­som ikke kom­mune­sty­ret har opp­fat­tet det­te, leg­ger hun til.

Un­der mø­tet in­for­mer­te også ord­fø­re­ren om at hun kom til å vit­ne på vars­ler­nes side un­der en even­tu­ell retts­sak. – At noen blir pro­vo­sert av det­te, kan jeg for­stå, men jeg me­ner det ikke er noen dra­ma­tikk i det. Man skal for­tel­le sann­he­ten, uav­hen­gig av hvil­ken vitne­lis­te man står på. Jeg øns­ker å vise at jeg støt­ter vars­ler­ne, slik at de kan få opp­lyst sin sak, sier Hil­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.