Med gull­fe­ber i blo­det

25 gram gull. Det vil­le det ha blitt på hver av oss om alt gull som er fun­net i ver­den, had­de blitt li­ke­lig for­delt. Og ennå er om­trent 85 pro­sent av jor­das gull ikke fun­net.

Faedrelandsvennen - - VITEN - TEKST: JOSTEIN BLOKHUS jostein.blokhus@fvn.no

Ikke rart at man­ge har blitt gre­pet av gull­fe­ber – fra de spans­ke con­qui­sta­do­rer til gull­gra­ver­ne i Yu­kon. Og vår egen dansk-nors­ke kon­ge Chris­ti­an IV! Han fikk sitt eget «Guld­bjerg» på His­øya uten­for Arendal. Men hvor mye gull det kom ut av be­stre­bel­se­ne, er uvisst.

Chris­ti­an Qvart var en farge­rik kon­ge i den lan­ge rek­ken av Chris­ti­an-er og Fre­de­rik-er. Han be­nyt­tet seg av sine ene­vel­di­ge ret­tig­he­ter og fikk 24 barn med en rek­ke kvin­ner. Virke­tran­gen var stor, og i lø­pet av sine 60 år ved ro­ret var han 25-30 gan­ger i Nor­ge.

En av dis­se gan­ge­ne kom han til Arendal. Kon­gen had­de fått malm­prø­ver fra Bar­bu Jern­verk, prø­ver som så ut til å inne­hol­de gull. Og Chris­ti­an var me­get in­ter­es­sert. Etter man­ge kri­ger var stats­kas­sen tom. Sølv­ver­ket på Kongs­berg og kob­ber­gru­ve­ne på Rø­ros var i gang, men in­gen­ting lød mer for­lok­ken­de enn or­det gull!

På kon­ge­lig be­fa­ling ble le­tin­gen satt i gang, både i Bar­bu og på et enda mer lo­ven­de sted, Grøde­vi­gen på His­øya. Tøn­ne el­ler tøn­ne med malm ble frak­tet med seil­skip til en utål­mo­dig kon­ge. Men eks­per­te­ne var skep­tis­ke. Både kon­gens mynt­mes­ter og gull­smed­mes­te­ren i Chris­tia­nia sa at om man fikk gull av den­ne mal­men, så skul­le de la seg hen­ge!

Men kon­gen ga seg ikke, kal­te åsen på His­øya for «mitt Guld­bjerg» og fikk ana­ly­sert lass etter lass på la­bo­ra­to­ri­et på Ro­sen­borg slott. Og san­ne­lig kun­ne kon­gen vise fram noen gull­du­ka­ter til slutt!

«Etter tra­di­sjo­nen er de så­kal­te brille­du­ka­te­ne fra 1647 slått av gull fra Arendal,» skri­ver Nils Voje Jo­han­sen i boka «Gull- og sølv­gruve­drift på His­øy».

Kon­gen lot pre­ge på gull­myn­te­ne «Vi­de mi­ra do­mi» - «Se un­de­ret hjem­me». For å un­der­stre­ke sitt po­eng lot han pre­ge et par bril­ler på myn­te­ne, nå kun­ne skep­ti­ker­ne vir­ke­lig se at han had­de rett! Det var gull i de nors­ke fjell!

Så man­ge du­ka­ter ble det ikke, i dag har vi rundt 10 av dem. Og en du­kat vei­er bare tre-fire gram. Én av dem lig­ger godt gjemt i ma­ga­si­ne­ne til Aust-ag­der kul­tur­his­to­ris­ke sen­ter etter at den ble kjøpt på auk­sjon i 2007.

VAR DET GULL På HIS­ØY?

Var det så gull man fant? El­ler ble du­ka­te­ne la­get av gull fra et helt an­net sted? Tja.

-Kon­gen var nær­mest rui­nert, og dis­se du­ka­te­ne var nok et frem­støt for å øke kre­ditt­ver­dig­he­ten. Om gul­let var fra His­øy vet man ikke, og det er blitt snak­ket om at noe kan­skje kas­tet oppi litt gull for å nar­re kon­gen, men det tvi­ler jeg på, sier Nils Voje Jo­han­sen.

Geo­lo­gen Hans Reusch, di­rek­tør for Nor­ges Geo­lo­gis­ke Un­der­sø­kel­ser, be­søk­te gru­ven i 1915. Den var del­vis fylt med vann, men han fikk med seg noen stein­prø­ver.

Han fant malm med mye bio­titt. Det­te kan min­ne om gull og blir kalt «kråke­gull»... Var det det­te kråke­gul­let som vak­te kon­gens be­geist­ring? Uan­sett, kon­gen døde i 1648, og det ble ikke mer le­ting i Grøde­vi­gen.

Da skul­le nok hel­ler kon­gen vendt sine øyne mot Bid­jovag­ge i Finn­mark. Her var det gruve­drift på 1970- og 80-tal­let. Først og fremst var det kob­ber man fikk ut, 24.000 tonn. Men også seks tonn gull, den størs­te gull­fore­koms­ten i Nor­ge. Det fan­tes et halvt gram gull per tonn malm.

Panne­vas­king etter gull i el­ver og bek­ker i Finn­mark er en po­pu­lær sport. Kan­skje har det blitt 100 kilo på den­ne må­ten. Den størs­te gull­klum­pen vi vet om vei­de 17 gram. Men det er små­plukk i for­hold noen stei­ner på Bøm­lo i Horda­land med et gull­inn­hold helt opp til et halvt kilo.

Uan­sett, Nor­ge blir en små­gutt i gull­sam­men­heng. Ver­dens­pro­duk­sjo­nen av gull har på 2000-tal­let lig­get på rundt 2500 tonn per år. På 1900-tal­let kom mye fra Afrika, men de sei­ne­re åre­ne har Aust­ra­lia, Ki­na, Russ­land og USA kom­met sterkt.

NOE SKINNENDE I VAN­NET

Ver­dens størs­te gull­fore­koms­ter ble fun­net nær Jo­hann­es­burg i Sør-afrika i 1886. Gull­inn­hol­det er på 6-7 gram per tonn, og det reg­nes for å være svært mye. Gru­ve­ne er ver­dens dy­pes­te, en­kel­te går 3700 me­ter ned i jor­den.

Ver­dens mest be­røm­te gull­funn er nok li­ke­vel klum­pe­ne i Klon­dike 16. au­gust 1896. Gruve­ar­bei­de­ren Ge­or­ge Car­mack var ute på fiske­tur med sin in­di­ans­ke kone Shaaw Tlaa da han opp­da­get noe skinnende i van­net. Han tok fire «claims» og sat­te i gang med gra­vin­gen.

Først i juli året etter, da de førs­te gull- je­ger­ne an­kom Se­att­le, be­gyn­te gull­fe­be­ren å rase. Rundt 100.000 håpe­ful­le la i vei. Man­ge var svært dår­lig for­be­redt, og en­kel­te his­to­ri­ke­re tror at nær halv­par­ten av dem omkom av kul­de og sult.

Gra­vin­gen var vans­ke­lig. De sto­re fun­ne­ne fan­tes dypt nede i den fros­ne bak­ken og kun­ne bare bli nådd om man ten­te opp bål. I 1899 had­de gull­gra­ver­ne fun­net gull for 50 mil­lio­ner ca­na­dis­ke dol­lar, men det­te var kun nok til å dek­ke kost­na­de­ne.

Og mr. Car­mack? Han ble søkk­rik og for­lot sin in­di­ans­ke kone som døde i fat­tig­dom. Selv slo han seg sam­men med en vak­ker bor­dell­ei­er.

GULLSTANDARDEN

Gull har til­truk­ket men­nes­ker til alle ti­der. De gamle egyp­te­re og su­me­re­re opp­da­get gul­let for 7000 år si­den. De elds­te gull­smyk­ke­ne er fun­net i grav­kam­me­ret til fa­rao Zer og er 5000 år gamle. På veg­gen i et an­net grav­kam­mer fra den­ne ti­den er det no­tert at ver­di­en av en del gull til­svar­te ver­di­en av to og en halv de­ler sølv. Gul­let ble tid­lig en verdi­må­ler.

Det er fle­re ek­semp­ler på at edle me­tal­ler ble brukt som be­ta­lings­mid­ler langt til­ba­ke i his­to­ri­en. Stor­bri­tan­nia var det førs­te lan­det som lov­fes­tet gull­stan­dard. Året var 1816. Gull­stan­dard er et penge­sys­tem der det er fast­satt ved lov at penge­en­he­ten skal ha et visst gull­inn­hold.

Man­ge land fulg­te Stor­bri­tan­nia i 1870-åre­ne, og i den nors­ke penge­lov av 1873 ble det be­stemt at gull­inn­hol­det i den nors­ke kro­ne skul­le være 0,40323 gram gull. I 1892, i Lov om Nor­ges Bank, ble det be­stemt at sed­del­meng­den ikke måt­te over­sti­ge gull­be­hold­nin­gen pluss 425 mil­lio­ner kro­ner.

Ut­brud­det av førs­te ver­dens­krig i 1914 før­te til at gullstandarden ble sus­pen­dert i de fles­te land, også Nor­ge. I 1928 ble stan­dar­den gjen­inn­ført her til lands. Men i 1931 var det at­ter dår­li­ge ti­der, og stan­dar­den ble nok en gang sus­pen­dert, både i Stor­bri­tan­nia og Skan­di­na­via.

Gul­let har ikke len­ger så mye å si. Og i 2004 solg­te Nor­ges Bank lan­dets gull­be­hold­ning, med unn­tak av sju gull­bar­rer til ut­stil­lings­for­mål og 3,5 tonn av gull­myn­ter som var med på den be­røm­te «gull­trans­por­ten» i 1940.

Ar­gu­men­ta­sjo­nen for å sel­ge gul­let var at det bare ut­gjor­de én pro­sent av ban­kens in­ter­na­sjo­na­le re­ser­ver. Sal­get har ikke vært blant ban­kens størs­te suk­ses­ser, et­ter­som gull­pri­se­ne økte kraf­tig i åre­ne etter­på. Det var imid­ler­tid få sen­tral­ban­ker som for­ut­så den kraf­ti­ge stig­nin­gen.

MENS BOMBENE FALT

Men til­ba­ke til gull­trans­por­ten! Al­le­re­de i 1938 had­de sen­tral­bank­sjef Ni­co­lai Rygg star­tet ar­bei­det med å få gul­let ut av lan­det i til­fel­le krig. Over 1500 kas­ser gull og

39 tøn­ner gull­myn­ter sto klar.

På etter­mid­da­gen 8. april ble det be­stemt at eva­ku­e­rin­gen skul­le fore­gå nes­te dag. Tid­lig 9. april ble gul­let las­tet om bord på 25 laste­bi­ler. Den sis­te kom av sted i ett-ti­den, mens tys­ke sol­da­ter mar­sjer­te ned Karl Jo­han.

Gul­let ble plas­sert i Nor­ges Banks hvelv på Lil­le­ham­mer. Der­fra ble det re­kvi­rert et tog med 12 vog­ner, og en vakt­styr­ke fra Jør­stad­moen fulg­te trans­por­ten, der­iblant dik­te­ren Nor­dahl Grieg. To­get kjør­te bare om nat­ten, og på da­gen ble det ka­mu­flert. Til slutt an­kom føl­get Ån­dals­nes, bare for å gjø­re re­trett til Roms­dals­horn sta­sjon på grunn av hef­tig tysk bom­bing.

Fer­den gikk vi­de­re nord­over til Tromsø før gul­let ble frak­tet i sik­ker­het og hav­net i ban­ker i New York, Mon­treal og Lon­don. Med gul­let i be­hold økte den nors­ke ek­sil­re­gje­rin­gens handle­fri­het. Gull­trans­por­ten had­de stor sym­bolsk be­tyd­ning for mot­stands­kam­pen.

Om det i dag er lite gull i Nor­ges Banks hvelv, be­hø­ver man ikke å for­tvi­le. Nor­ge har sto­re hav­om­rå­der, og kas­ter du deg ut i bøl­ge­ne, kan du si at du ba­der i gull! Rundt i ver­dens­ha­ve­ne fin­nes det tu­sen­vis av tonn gull. Pro­ble­met er at det er så mye mer vann. I det nord­li­ge At­lan­ter­ha­vet er det 10-30 de­ler gull per bil­li­ard de­ler vann!

GULL-LAN­DET I ASIA

Man­ge men­nes­ker har et for­hold til gull. Men det er in­gen som slår in­der­ne! I 2007 om­sat­te In­dia 773 tonn gull, om­kring en fem­del av ver­dens­mar­ke­det. In­dia pro­du­se­rer svært lite gull selv, men in­der­ne har hamst­ret opp­i­mot 18.000 tonn, 40 gan­ger så mye som na­sjo­nal­ban­ken i In- dia. Sær­lig ved bryl­lu­per skin­ner det i gull, og in­der­ne bru­ker 400 tonn gull verdt 25 mil­li­ar­der dol­lar i for­bin­del­se med bryl­lu­per hvert år.

Med de høye pri­se­ne på gull det ikke rart at man­ge, sær­lig i mid­del­al­de­ren, prøv­de å lage gull. Men al­ky­mis­te­ne kom in­gen vei, det enes­te de opp­nåd­de var å øke vår vi­ten om kje­mi med de man­ge eks­pe­ri­men­te­ne.

I Sør-ame­ri­ka lev­de len­ge sagne­ne om gul­lan­det El Dora­do og de syv byer av gull. Men eks­pe­di­sjon etter eks­pe­di­sjon for­svant inn i ugjen­nom­tren­ge­li­ge jung­ler og kom ald­ri til­ba­ke.

Men Chris­ti­an Qvart fikk da noen gull­du­ka­ter ut av sitt lille even­tyr. En­ten gul­let kom her­fra el­ler der­fra…

FOTO: NTB SCANPIX FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Stats­kas­sen i konge­ri­ket Dan­mark-nor­ge var nær­mest tom da Chris­ti­an Qvart sat­te sin lit til rik­dom­me­ne i de nors­ke fjell. Sær­lig had­de han tro på å fin­ne gull på His­øya. En av Chris­ti­an Qvarts brille­du­ka­ter ble kjøpt på auk­sjon i 2007. Foto fra ut­stil­lin­gen om gruve­drift på Aren­dals of­fent­li­ge bi­blio­tek.

FOTO: NOR­GES BANK

Før kri­gen had­de sen­tral­bank­sjef Ni­co­lai Rygg sør­get for at gul­let i Nor­ges Bank stod fer­dig pak­ket. På mor­ge­nen 9. april

1940 be­gyn­te den dra­ma­tis­ke eva­ku­e­rin­gen.

FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

«Tror du det­te er gull?» Inne­ha­ver av Bar­bu jern­verk Chris­tof­fer Gøye (Øy­vind Hen­rik­sen) og fram­ti­dig gull­gruve­be­sty­rer på His­øy Key Kru­se (Olav Jo­han­sen) stu­de­rer iv­rig en malm­prø­ve. Med­lem­mer av Arendal Dra­ma­tis­ke Selskab fram­før­te et lite «gull-tab­lå» da lo­kal gruve­drift var tema på Aren­dals bi­blio­tek ny­lig.

FOTO: NTB SCANPIX

Rundt 100.000 even­ty­re­re fant vei­en til Klon­dike-om­rå­det i jak­ten på det etter­leng­te­de gul­let. Opp mot 50.000 døde av kul­de og sult.

FOTO: WIKIPEDIA

Ryk­te­ne om El Dora­do – Gul­lan­det – et sted dypt in­ne i den sør­ame­ri­kans­ke jun­gel lok­ket man­ge av sted. Blant dem var sir Wal­ter Ra­leigh. Han var blant de få som kom uskadd fra en slik eks­pe­di­sjon.

FOTO: WIKIPEDIA

Blant de man­ge som prøv­de seg som al­ky­mis­ter, gull­ma­ke­re, var den sveit­sis­ke le­gen, na­tur­fors­ke­ren og ast­ro­lo­gen Pa­ra­celsus. Han mis­lyk­tes som alle de and­re.

FOTO: WIKIPEDIA

Dik­te­ren Nor­dahl Grieg var med i en vakt­styr­ke fra Jør­stad­moen som pas­set på Nor­ges gull på vei opp­over norske­kys­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.