Nytt til­bud til yng­re de­men­te

Fle­re yng­re per­soner, helt ned i 40-åre­ne, ram­mes av syk­dom­men demens. Tirs­dag åp­net Kris­tian­sand kom­mu­ne et nytt dag­til­bud for per­soner un­der 70 år.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

– En­de­lig er da­gen her. Det­te har vi gle­det oss til. Selv om det fin­nes and­re dag­sent­re ser vi at det­te er et til­bud vi tren­ger i byen, sa av­de­lings­le­der Ran­di Lille­tun Chris­ten­sen da sen­te­ret ble åp­net tirs­dag etter­mid­dag.

Til­ste­de un­der åp­nin­gen var blant and­re helse- og so­sial­di­rek­tør Wen­che P. Deh­li og leder for helse- og so­sial­sty­ret Vig­go Lütch­e­rath (Krf), som på­pek­te vik­tig­he­ten av å ha et til­bud til yng­re de­men­te.

Lo­ka­le­ne for Klø­ver­ha­gen ak­ti­vi­tets­sen­ter, som ei­es av sa­ni­tets­for­enin­gen, lig­ger på Kongs­gård II, i til­knyt­ning til re­ha­bi­li­te­rings­sen­te­ret Klø­ver­tun.

AKTIVITET I FOKUS

– For meg var det nes­ten av­gjø­ren­de at sen­te­ret skul­le lig­ge her. Ikke bare på grunn av ute­om­rå­de­ne, men også for­di re­ha­bi­li­te­rings­sen­te­ret lig­ger rett i nær­he­ten, sier tje­neste­le­der Ni­na Bjør­ke.

– Be­lig­gen­he­ten be­tyr vel­dig mye. Her er det stort rom for ak­ti­vi­te­ter, som er et fo­kus­om­rå­de, leg­ger Ran­di Lille­tun Chris­ten­sen til.

Sen­te­ret får sju plas­ser, og er et ak­ti­vi­tets­til­bud til per­soner un­der 70 år som ram­mes av syk­dom­men demens.

– Det er vik­tig å få et til­bud til den­ne grup­pa – ikke bare for de syke, men også for de på­rø­ren­de. Vi er opp­tatt av at det­te skal bli et godt sted å være og hvor man kan føle mest­ring, for­tel­ler de.

– EN ANNEN LIVSFASE

Fleste­par­ten som ram­mes av demens til­hø­rer den eld­re de­len av be­folk­nin­gen, men også yng­re per­soner, helt ned i 40-års­al­de­ren får dia­gno­sen.

– Vi opp­le­ver at det er en vekst blant yng­re per­soner med demens. Hva som er år­sa­ken til det­te er vans­ke­lig å slå fast, men vi opp­le­ver at sta­dig fle­re sø­ker et til­bud, sier Lille­tun Chris­ten­sen.

– I seg selv er ikke syk­dom­men an­ner­le­des når yng­re ram­mes, men man er i en helt annen livsfase. Fle­re har barn og ek­te­fel­len er fort­satt i jobb, sier Bjør­ke og Lille­tun Chris­ten­sen.

– For man­ge ra­ser ver­den sam­men når dia­gno­sen kom­mer. Der­for er det vik­tig å fyl­le da­ge­ne med aktivitet, og å ha et sted der man får fel­les opp­le­vel­ser og man kan møte like­sin­ne­de, leg­ger de til.

I forsk­ning bru­ker man 65 år som et skil­le mel­lom yng­re og eld­re per­soner.

FORVENTER ØKNING

Iføl­ge nett­ste­det ald­rin­gog­helse. no, an­slår man at det fin­nes opp mot 3000 per­soner un­der 65 år som er ram­met av demens. Mer enn en fjerde­del av dis­se har barn un­der 18 år.

I Kris­tian­sand kom­mu­ne an­slår man at 40-50 un­der 65 år har demens. Det er for­ven­tet at tal­let kan sti­ge til 70 per­soner de nes­te 20 åre­ne.

Det kom­mer fram i kom­mu­nens «Plan for helse- og om­sorgs­tje­nes­ter 2017–2020», som er til po­li­tisk be­hand­ling.

I Kris­tian­sand er Klø­ver­ha­gen det førs­te ak­ti­vi­tets­sen­te­ret med fokus på yng­re de­men­te. Un­der åp­nings­ta­len sa Lille­tun Chris­ten­sen at man­ge sy­nes det er vans­ke­lig å være på et dag­sen­ter, som lig­ger på et syke­hjem.

– Det vik­tigs­te for oss er å iva­re­ta den en­kel­te. Kla­rer vi det, har vi kom­met langt, sier Ni­na Bjør­ke.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Tirs­dag etter­mid­dag åp­net et nytt dagak­ti­vi­tets­sen­ter for yng­re de­men­te i Kris­tian­sand. – Det­te har vi gle­det oss len­ge til, sier av­de­lings­le­der Ran­di Lille­tun Chris­ten­sen (til venst­re) og tje­neste­le­der Ni­na Bjør­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.