FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Demens

● Fel­les­be­teg­nel­se for en grup­pe hjerne­syk­dom­mer, som for­trinns­vis ram­mer men­nes­ker i høy al­der. I forsk­ning bru­ker man al­de­ren 65 år som et skil­le mel­lom yng­re og eld­re per­soner.

● Sym­pto­mer er blant an­net hu­kom­mel­ses­svikt, svik­ten­de hand­lings­evne og språk­funk­sjon, per­son­lig­hets­end­ring og end­ring av at­ferd.

● Demens er en lang­va­rig, kro­nisk til­stand som på­vir­ker hele livs­si­tua­sjo­nen, både for de som blir syke og for de på­rø­ren­de, gjen­nom man­ge år. KILDE: ALD­RIN­GOG­HELSE.NO OG KRIS­TIAN­SAND KOM­MU­NE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.