FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kru­se Smith-kon­ser­net

● Dri­ver en­tre­pre­nør­virk­som­het, bo­lig­byg­ging og ei­en­doms­ut­vik­ling på strek­nin­gen mel­lom Oslo og Ber­gen. Ho­ved­tyng­den er på SørVest­lan­det.

● 2016 brak­te en li­ten opp­gang i be­man­nin­gen, til 870 per­soner. Går man til­ba­ke til 2011, var tal­let 60-70 høy­ere. ● Ut­ford­rin­ge­ne etter opp­kjø­pet av en­tre­pre­nør­sel­ska­pet Skut­le AS i Oslo i 2010 er fort­satt ikke over. I 2018 blir det vold­gifts­retts­sak om slutt­opp­gjø­ret for et lei­lig­hets­bygg i Ma­ri­dals­vei­en. Dis­put­ten går mel­lom Kru­se Smith på den ene si­den og bygg­her­rens råd­gi­ver­sel­skap på den and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.