Kjent prakt­bygg skif­ter far­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Forbi­pas­se­ren­de my­ser mot hjør­net. Ær­ver­di­ge Mu­sik­kens hus ma­les i far­ger som vek­ker opp­sikt.

– Folk må ikke få skrekk av tur­kis­far­gen. Den er bare i bak­grun­nen, så skal det leg­ges for­skjel­li­ge far­ger oppå. Det blir et kunst­verk der barn og unge fø­ler de går inn i et even­tyr, et mo­tiv som brin­ger gle­de for både ele­ver og na­bo­er, opp­ly­ser Sjur Høg­berg, rek­tor for Knu­den – som er nav­net til Kris­tian­sand kul­tur­sko­le.

Den kom­mu­na­le sko­len i Kon­gens gate 54 er mer farge­rik enn sko­ler flest, i hvert fall på inn­si­den.

Nå øns­ker de at fa­sa­den skal spei­le den krea­ti­ve og sprud­len­de ak­ti­vi­te­ten bak de tyk­ke mur­veg­ge­ne.

– VI ER OGSÅ SPENT

De har stilt yt­ter­veg­gen til dis­po­si­sjon for gate­kunst­ne­re, og det fi­gu­ra­ti­ve mo­ti­vet er god­kjent av skole­le­del­sen.

– De vi har snak­ket med er spent på hva som kom­mer, det er for så vidt vi også, er­kjen­ner Sjur Høg­berg.

Krs Gade­kunst­laug skal nå bru­ke ti­den fram til 25. juni på å de­ko­re­re den ar­ki­tek­to­nis­ke god­bi­ten.

Mu­sik­kens hus i mur­byen, den de­len av Kvad­ra­tu­ren som ble har­dest ram­met un­der by­bran­nen i 1892, er en høyt ak­tet byg­ning og føl­ge­lig re­gu­lert til be­va­ring.

Men by­an­tik­va­ren har in­gen kjenn­skap til det som nå skjer, opp­ly­ser han til Fædre­lands­ven­nen per sms fra fe­rie i Spa­nia – et land der tur­kis er mer gjengs.

– KLARERT MED OSS

År­sa­ken er at til­ta­ket er av mid­ler­ti­dig ka­rak­ter, iføl­ge kom­mu­nens ei­en­doms­sjef:

– Ja, det er rik­tig at til­ta­ket er klarert med oss. Eks­te­ri­ø­ret skal til­bake­fø­res når pro-

FAKTA Kris­tian­sand kul­tur­sko­le

● Har 1700 ele­ver som ukent­lig går på til­bud in­nen mu­sikk, tea­ter og vi­su­ell kunst.

● Kul­tur­sko­lens un­der­vis­nin­gen fore­går ho­ved­sa­ke­lig på Mu­sik­kens hus i Kris­tian­sand sen­trum, men også ved Vågs­bygd kul­tur­sen­ter, Sam­sen kul­tur­hus og på for­skjel­li­ge grunn­sko­ler rundt om i byen. To­talt pro­du­se­rer kul­tur­sko­len rundt 350 kon­ser­ter og fore­stil­lin­ger hvert år.

● Kul­tur­sko­len i Kris­tian­sand ble etab­lert i 1962, un­der nav­net Kris­tian­sand mu­sikk­sko­le. Kul­tur­sko­len er en del av kom­mu­nens kul­tur­sek­tor og har kul­tur­sty­ret som po­li­tisk sty­rings­or­gan. sjek­tet er over, i sam­me ut­se­en­de som det var før. Der­for har vi ikke fun­net det nød­ven­dig å in­volve­re by­an­tik­va­ren, sier Hans-chris­ti­an Gram fra hus­ei­er Kris­tian­sand Ei­en­dom.

By­sty­ret ved­tok i mars at Knu­den på sikt skal flyt­tes fra Kon­gens gate og inn i det nye kul­tur­kvar­ta­let på Silo­kaia. Men når det­te skjer er helt i det blå, på gren­sen til tur­kis.

Sam­ti­dig vil tro­lig Mu­sik­kens hus bli av­hen­det på det åpne mar­ked.

– Vi skal lage et mu­lig­hets­stu­die for ei­en­dom­men. Det er vik­tig å om­set­te den så vi ikke blir sit­ten­de med noe vi ikke har bruk for, med sto­re kost­na­der til ved­li­ke­hold og drift, sier ei­en­doms­sjef Gram.

Som Fædre­lands­ven­nen skrev tirs­dag, skal kul­tur­sko­len de­ko­re­res av Hå­kon An­der­sen og Se­din Zu­nic i for­bin­del­se med Gade­kunst-fes­ti­va­len.

– DET ER JO IKKE ØDELAGT

Krf-ve­te­ran Ha­rald Sø­dal sit­ter i kul­tur­sty­ret, som er kul­tur­sko­lens over­ord­ne­de, og ro­per høyt når det tuk­les med ver­ne­de hus.

Sø­dal er me­get godt kjent med by­ens man­ge prakt­bygg, men ukjent med pro­sjek­tet da Fæd­re- lands­ven­nen ber om en kom­men­tar.

– Si­den det­te er mid­ler­ti­dig ser jeg ikke så strengt på det, det er jo ikke ødelagt for all frem­tid, på­pe­ker han.

– Et flott bygg kom­mer fram fra glem­se­len?

– Ja­da, man blir jo klar over byg­get, som er unikt og be­va­rings­ver­dig. Men du kan alt­så ikke gjø­re som du vil med det, der­for er nok det­te me­get tem­po­rært.

– Hva om det var per­ma­nent?

– Da had­de jeg rea­gert vel­dig sterkt.

Knu­den-rek­to­ren sier pro­sjek­tets va­rig­het ikke er be­stemt, men at det kan dreie seg om et års tid. Sko­len har 1700 be­sø­ken­de hver uke, 58 an­sat­te og et bud­sjett på 28 mil­lio­ner kro­ner.

Byg­nin­gen tvers over gata, Kon­gens gate sko­le, ble i 2015 solgt for 36 mil­lio­ner kro­ner og byg­ges snart om til lei­lig­he­ter.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Det­te er Mu­sik­kens hus i Kvad­ra­tu­ren. Den tur­ki­se far­gen skal dan­ne bak­tep­pe for selve ho­ved­mo­ti­vet i kunst­ver­ket, som skal være fer­dig til 25. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.