Vil etab­le­re gra­tis in­ter­nett

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Cow­orx-sjef Ter­je Klung­land er lei av å ven­te. Nå går han i gang med å etab­le­re gra­tis, i førs­te om­gang i Mar­kens­gate og på Tor­vet.

– Vi me­ner al­vor med at Kris­tian­sand kan bli Nor­ges svar på Aus­tin, med mu­sikk, godt kli­ma, «ea­sy li­ving» og sterk grün­der­kul­tur. Men da trengs wi­fi! sier Ter­je Klung­land.

Den dag­li­ge le­de­ren for grün­der­hu­set Cow­orx har selv so­lid bak­grunn fra tele­kom­mu­ni­ka­sjons­bran­sjen og me­ner ti­den er over­mo­den for gra­tis in­ter­nett­for­bin­del­se i Kvad­ra­tu­ren. Nå tar han skje­en i egen hånd.

– Byen er full av in­fra­struk­tur fra før - kab­ler i bak­ken. Alt som trengs, er litt vel­vil­je fra sto­re nett­ei­ere som TDC Get og/el­ler Te­le­nor, en sys­te­m­in­te­gra­tor og hus­ei­ere som kan til­la­te at ei bit­te lita an­ten­ne mon­te­res på veg­gen de­res. I førs­te om­gang ser vi for oss Mar­kens­gate og Tor­vet, se­ne­re kan det gjer­ne ut­vi­des, for­tel­ler Klung­land.

Han er i gang med sam­ta­ler, men øns­ker ikke å nev­ne navn fore­lø­pig.

ANTENNER I MARKENS

Klung­land ut­dy­per hva han ser for seg:

– For å dek­ke Markens, trengs fem-seks antenner. På Tor­vet bør det hol­de med to. In­ves­te­rin­gen er svært så be­skje­den, mens linje­lei­en nor­malt kos­ter litt. Men da må vi hus­ke at nett­ei­ers eks­tra­kost­nad er bort­imot null når ka­be­len lig­ger i bak­ken fra før, og her bør det lig­ge til ret­te for po­si­tiv pro­fi­le­ring for nett­opp nett­ei­er, an­ty­der «sjefs­grün­de­ren». Og apro­pos:

– Fle­re av grün­der­ne hos Cow­orx ut­vik­ler tje­nes­ter og pro­duk­ter som er av­hen­gi­ge av nett­for­bin­del­se for å fun­ke, for ek­sem­pel i for­hold til bu­tik­ker. Så ja, det­te er også litt ego­is­me, be­kref­ter Ter­je Klung­land.

Cow­orx duk­ker opp i en annen sam­men­heng også.

– Vi ser for oss en inn­log­ging via Cow­orx’ Face­bo­ok-side. I prak­sis blir det sånn at du når du sø­ker etter nett­for­bin­del­se med smart­te­le­fo­nen din, kom­mer det opp et «Cow­orx Free In­ter­net» el- ler noe sånt. Ett knepp, så er du in­ne. Der­som kom­mu­nen skul­le øns­ke en løs­ning som ikke pro­fi­le­rer hver­ken Cow­orx el­ler and­re, er det fullt mu­lig, men da får vi snak­ke sam­men.

❞ Det vil være sær­lig bra for uten­lands­ke tu­ris­ter, som får roaming­kost­na­der om de ikke fin­ner et gra­tis­nett, dess­uten for yng­re bru­ke­re som ikke har en ar­beids­gi­ver som be­ta­ler mo­bil­reg­nin­gen de­res.

– RENT UT I SANDEN

Fra Kris­tian­sand kom­mu­nes side har næ­rings­råd­gi­ver Øy­vind Lyn­gen La­de­rud en lang his­to­rie å for­tel­le. I til­legg til kom­mu­nen selv, in­volve­rer den «dat­ter­sel­ska­pet» Kris­tian­sand havn KF, UIA og reise­livs­klyn­ge-or­ga­ni­sa­sjo­nen Usus. Kon­klu­sjo­nen er imid­ler­tid en­kel:

– Ini­tia­ti­vet har rent ut i sanden. At Ter­je Klung­land tar det opp igjen, er flott, sier La­de­rud.

Han leg­ger til at det un­der­veis ble tatt en be­slut­ning om at kom­mu­nen ikke skul­le eie noe nett­verk.

– Vi kjen­ner hel­ler ikke til no­en and­re byer hvor kom­mu­nen ei­er net­tet. I Trond­heim, for ek­sem­pel, ei­es det av NTNU, opp­ly­ser han.

– BRA FOR TU­RIS­TER

Hei­di Sør­vig, Usus’ dag­li­ge leder, gle­der seg over ut­sik­te­ne til et gra­tis wi­fi-nett i Kvad­ra­tu­ren.

– Po­si­tivt! Det vil være sær­lig bra for uten­lands­ke tu­ris­ter, som får roaming­kost­na­der om de ikke fin­ner et gra­tis­nett, dess­uten for yng­re bru­ke­re som ikke har en ar­beids­gi­ver som be­ta­ler mo­bil­reg­nin­gen de­res.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Cow­orx-sjef Ter­je Klung­land vil ikke ven­te len­ger. Nå går han i bre­sjen for å få etab­lert gra­tis in­ter­nett­for­bin­del­se i Kvad­ra­tu­ren, i førs­te om­gang i Mar­kens­gate og på Tor­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.