Dis­se øns­ker å bli råd­mann i Lillesand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Tolv menn og tre kvin­ner har søkt stil­lin­gen som råd­mann i Lillesand.

I fe­bru­ar ga Jan Hen­ning Winde­gaard (66) be­skjed om at han går av med pen­sjon. Winde­gaard har vært råd­mann i Lillesand si­den 2009.

Da søk­nads­fris­ten var ut­løpt had­de tolv menn og fire kvin­ner søkt om å over­ta stil­lin­gen Winde­gaard for­la­ter i lø­pet av 2017.

Tirs­dag ble sø­ker­lis­ten of­fent­lig­gjort. Én av de fire kvin­ne­li­ge sø­ker­ne had­de da truk­ket sin søk­nad. Én av de tolv mann­li­ge sø­ker­ne har fått inn­vil­get sitt øns­ke om at nav­net hans hol­des hem­me­lig.

Tre av sø­ker­ne er i dag råd­menn i and­re sør­lands­kom­mu­ner.

HER ER HELE SØ­KER­LIS­TEN:

Tho­mas Lau­rits Ras­mus­sen (36), Vi­borg. Ar­beids­le­dig.

To­rill Ne­set (57), Kris­tian­sand. Råd­mann i Gjer­stad.

Arnt Jør­gen Eid­s­aa (60), Kris­tian­sand. Kom­mu­nal­sjef for sko­le og barne­hage i Lillesand.

Sten Al­bert Rei­sæ­nen (54), Kris­tian­sand. Råd­mann i Ive­land.

Ole Frode Mik­kels­gård (40), Vå­ler. Rek­tor ved El­ve­rum vgs.

Frank We­stad (55), Stav­an­ger. Ar­beids­sø­ken­de.

Kje­til Skjeie (54), Lø­din­gen. Råd­mann i Lø­din­gen.

Knut Owing (59), Kris­tian­sand. Jobb­sø­ker.

In­ger Voll­stad (52), Lillesand. Se­nior­kon­su­lent i Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het.

Knut Ar­ne Gjert­sen (56), Dram­men. Fun­ge­ren­de kart­verk­sjef.

Hå­kon Sand­by (59), År­nes. Kon­su­lent.

Ole Pet­ter Skjæve­stad (47), Ve­gårs­hei. Råd­mann i Ve­gårs­hei.

Guri Ull­tveit-moe (55), Fro­land. Kom­mu­nal­sjef sam­funn og mil­jø i Grim­stad kom­mu­ne.

Kyr­re Jord­bak­ke (58), Kris­tian­sand. Av­de­lings­di­rek­tør.

Mann (50). Key Account & Pro­ject Ma­na­ger.

Stil­lin­gen skal etter pla­nen fyl­les i ok­to­ber.

FOTO: ERLEND OLSBU

Jan Hen­ning Winde­gaard (t.v.) går av som råd­mann i Lillesand in­nen 2018. Her av­bil­det i råd­hus­sa­len sam­men med ord­fø­rer Ar­ne Tho­mas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.