– Nor­ge leder an i å svek­ke flykt­nin­gers ret­tig­he­ter

Med in­struk­sen som kan fra­ta so­ma­liere flykt­ning­s­ta­tus, leder Nor­ge an i svek­kel­sen av flykt­nin­gers ret­tig­he­ter in­ter­na­sjo­nalt, me­ner NOAS.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Or­ga­ni­sa­sjo­nen lan­ser­te tirs­dag en nett­side om «ri­kets til­stand» på asyl­fel­tet.

– I lø­pet av 2016 er norsk asyl­prak­sis blitt stram­met vel­dig mye inn. Man­ge av de vik­tigs­te inn­stram­min­ge­ne skyl­des ny for­valt­nings­prak­sis som re­gje­rin­gen har gjen­nom­ført uten støt­te fra Stortinget, sier po­li­tisk råd­gi­ver Mari Seilskjær til NTB.

En ny norsk vur­de­ring av sik­ker­hets­si­tua­sjo­nen i Af­gha­ni­stan har ført til at Nor­ge er et av lan­de­ne i Euro­pa som av­slår størst an­del av asyl­søk­na­der fra af­gha­ne­re.

USTA­BIL SI­TUA­SJON

Det er li­ke­vel et an­net felt som gjør NOAS sær­lig be­kym­ret. Re­gje­rin­gen har vars­let 1.600 so­ma­liere som har fått be­skyt­tel­se i Nor­ge om at de kan mis­te sta­tu­sen som flykt­nin­ger. In­struk­sen er for­ank­ret i asyl­for­li­ket, der fler­tal­let på Stortinget blant an­net ble eni­ge om at flykt­ning­s­ta­tu­sen kan til­bake­kal­les. Etter at al-sha­ba­ab trakk seg ut av den so­ma­lis­ke ho­ved­sta­den høs­ten 2012 er det trygt nok der, me­ner re­gje­rin­gen.

– Det sto­re pro­ble­met er at re­gje­rin­gen in­stru­erer om at flykt­nin­ger også kan sen­des til­ba­ke til en usta­bil sik­ker­hets­si­tua­sjon. Det har vært no­en for­bed­rin­ger i Mo­ga­dis­hu, men det er langt

❞ Det sto­re pro­ble­met er at re­gje­rin­gen in­stru­erer om at flykt­nin­ger også kan sen­des til­ba­ke til en usta­bil sik­ker­hets­si­tua­sjon. MARI SEILSKJÆR,

unna å være de ve­sent­li­ge og va­ri­ge for­bed­rin­ge­ne som flykt­ning­kon­ven­sjo­nen krever for at man skal kun­ne ta fra flykt­nin­ger sta­tu­sen de har fått etter at de har bodd fle­re år i Nor­ge, sier Seilskjær.

– Her er Nor­ge en ver­sting og leder an i å svek­ke flykt­nin­gers ret­tig­he­ter, fort­set­ter hun.

Hun sy­nes det er pa­ra­dok­salt at nett­opp rike Nor­ge går foran, som for ti­den har fær­re asy­lan­koms­ter enn på man­ge år.

– Man er jo opp­tatt av sig­na­ler i asyl­po­li­tik­ken. At vi går så langt i å ikke ha re­spekt for de in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­se­ne, gjør også det ge­ne­rel­le ar­bei­det for men­neske­ret­tig­he­ter vans­ke­li­ge­re, me­ner hun.

Seilskjær bru­ker Ke­nyas øns­ke om å sten­ge en flykt­ning­leir som ek­sem­pel.

– Det blir vans­ke­lig å ar­gu­men­te­re mot Ke­nyas for­søk på å sten­ge ver­dens størs­te flykt­ning- po­li­tisk råd­gi­ver leir, Dadaab. Lei­ren hu­ser om lag 250.000 flykt­nin­ger, de fles­te fra So­ma­lia.

– FRASKRIVER SEG ANSVAR

Sje­fen for Euro­pean Coun­cil on Re­fuge­es and Exi­les (ECRE) Cat­he­ri­ne Wol­lard me­ner euro­pe­is­ke lands inn­stram­min­ger gjør det vans­ke­li­ge­re å fin­ne in­ter­na­sjo­na­le løs­nin­ger på ver­dens flykt­ning­pro­blem.

– Opp­le­vel­sen er at Euro­pa ikke tar sin del av an­sva­ret. Da er det umu­lig for Euro­pa å over­tale and­re land til å bed­re for­hol­de­ne for flykt­nin­ger og ta stør­re ansvar.

ECRE sam­ler et hundre­tall or­ga­ni­sa­sjo­ner som job­ber med asyl­sø­ke­res og flykt­nin­gers ret­tig­he­ter.

Euro­pas steng­te gren­ser ska­per også pro­ble­mer for må­let om å få kon­troll med folke­for­flyt­nin­ger fra for ek­sem­pel Afri­ka, me­ner Wol­lard. Hun vi­ser til at EU vil ha kon­troll med mi­gra­sjons­strøm­men som ho­ved­tema når euro­pe­is­ke og afri­kans­ke statsog re­gje­rings­sje­fer mø­tes til topp­møte i no­vem­ber.

– Det­te blir tatt ne­ga­tivt imot på det afri­kans­ke kon­ti­nen­tet. Når ikke Euro­pa vil god­ta mo­bi­li­tet og lov­lig mi­gra­sjon, har de in­gen in­ter­es­se av å sam­ar­bei­de om å kon­trol­le­re det bed­re, sier hun.

Hun på­pe­ker at pen­ger sendt fra folk i ek­sil er svært vik­tig for øko­no­mi­en i man­ge afri­kans­ke land, ofte vik­ti­ge­re enn bi­stands­pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.