«Vel­dig dår­lig» for USA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Mens Mer­kel un­der­stre­ker at Euro­pa må stå ster­ke­re sam­men, lan­ger Trump ut mot Tysk­land og tysk po­li­tikk er vel­dig dår­lig for USA.

– Vi har et mas­sivt han­dels­un­der­skudd med Tysk­land og de be­ta­ler mye mind­re enn de bur­de for NATO og mi­li­tæ­ret. Vel­dig dår­lig for USA. Det­te skal end­res, skri­ver USAS pre­si­dent Do­nald Trump på Twit­ter.

Mel­din­gen kom kort tid etter at Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel på en presse­kon­fe­ran­se i Berlin un­der­stre­ket at Euro­pa må hev­de seg som en vik­tig brik­ke i ver­dens­sam­men­heng.

– De trans­at­lan­tis­ke bån­de­ne er vik­ti­ge for oss, men den nå­væ­ren­de si­tua­sjo­nen gir oss grunn­lag for å leg­ge fram­ti­den i våre egne hen­der, sa hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.