Har inn­gått mil­li­ard­kon­trakt

Fram til 2025 skal Bente­ler Auto­mo­ti­ve Farsund le­ve­re alu­mi­ni­ums­de­ler til «et pre­mi­um bil­mer­ke» for langt over en mil­li­ard kro­ner.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– At vi får be­kref­tet kon­kur­ranse­dyk­tig­het mot and­re le­ve­ran­dø­rer, gjør oss stol­te. Det­te had­de vi ikke klart for tre år si­den, men tak­ket være sta­dig ra­sjo­na­li­se­ring, ef­fek­ti­vi­se­ring og kom­pe­tanse­byg­ging får vi det alt­så til nå.

Det sier en ty­de­lig for­nøyd Jon Ola Yst­gaard, fab­rikk­sjef for tysk­eide Bente­ler Auto­mo­ti­ve Farsund AS, bil­del­fab­rik­ken i Farsund. Man­dag kun­ne han inn­kal­le de rundt 260 an­sat­te til all­møte og for­tel­le at be­drif­ten har inn­gått sin størs­te kon­trakt på man­ge år.

Da Fædre­lands­ven­nen an­kom­mer et­ter­på, er det fort­satt litt blød­ka­ge igjen.

LANGT OVER MILLIARDEN

– Av­ta­len gjel­der ut 2025 og vil be­lø­pe seg til to­talt langt over én mil­li­ard kro­ner, med­de­ler Yst- gaard og ser hem­me­lig­hets­full ut.

– Du glem­te å si hvem kun­den er?

– Det er et stort, «pre­mi­um» bil­mer­ke. Euro­pe­isk, men ikke tysk. Vi skal le­ve­re de­ler som ek­sem­pel­vis for­stil­ling og bak­hjuls­opp­heng til en hel platt­form av nye mo­del­ler. Og ja, vi har le­vert til den­ne kun­den før, er alt fab­rikk­sje­fen vil røpe.

Å slip­pe merke­nav­net øns­ker han fore­lø­pig ikke, nett­opp for­di det drei­er seg om nye bil­mo­del­ler som ikke er blitt pre­sen­tert ennå. Men Fædre­lands­ven­nen er kjent med at be­drif­ten tid­li­ge­re har le­vert til BMW, Por­sche, Daim­ler, Ja­gu­ar, Land Ro­ver og Vol­vo.

ALU-KOMPETANSE

At en be­drift på Lis­ta kla­rer å hev­de seg i en av ver­dens størs­te in­du­stri­er, som sam­ti­dig er blant de mest glo­ba­li­ser­te og kon­kur­ranse­ut­sat­te, fram­står ikke som no­en selv­føl­ge.

– Skyl­des det til­gan­gen på fly­ten­de alu­mi­ni­um fra Al­coa Lis­ta no­en me­ter unna?

– Å, for­de­len opp­vei­es nok av ulem­pen ved å lig­ge langt unna kun­de­ne. Vik­ti­ge­re er alu­mi­ni­ums­kom­pe­tan­sen på Lis­ta, sva­rer Jon Ola Yst­gaard.

– Husk at vi be­hers­ker hele verdi­kje­den; vi både kon­stru­erer og pro­du­se­rer. Pluss at vi ny­ter godt av den sær­nors­ke kva­li­te­ten som lig­ger i tett sam­ar­beid mel­lom in- geni­ø­rer og fag­ar­bei­de­re, sup­ple­rer per­so­nal­sjef Mo­ni­ka Elin Schop­mei­er.

IKKE FLE­RE AN­SAT­TE

– Blir det fle­re an­sat­te nå?

– Vi vil in­ves­te­re i nytt ut­styr og ny, mer ef­fek­tiv tek­no­lo­gi, selv om vi også bru­ker mye ek­sis­te­ren­de ut­styr. Bed­re tek­no­lo­gi, kom­bi­nert med fort­satt sat­sing på kom­pe­tanse­he­ving og ef­fek­ti­vi­se­ring i ek­sis­te­ren­de pro­duk­sjon, gjør at må­let er å pro­du­se- re det­te nye vo­lu­met uten å øke an­tall an­sat­te, re­pli­se­rer fab­rikk­sje­fen.

Apro­pos: Ved ut­gan­gen av 2015 had­de Bente­ler Auto­mo­ti­ve Farsund 346 an­sat­te. Nå er det alt­så rundt 260.

Lill He­ge Hals, leder for tek­nisk og pro­sjekt, har også en be­merk­ning om det med pro­duk­ti­vi­tet og ut­styr:

– Ag­der­forsk­ning har un­der­søkt det og fun­net ut at vår be­drift har en stor an­del av samt­li­ge in-

dustri­ro­bo­ter på Ag­der.

Det kom­men­te­rer også Yng­ve Kron­stad-jo­han­sen, fag­for­enings­le­der for Fel­les­for­bun­det:

– Ro­bo­ti­se­ring er en del av ut­vik­lin­gen vi ikke kan stop­pe, om vi øns­ker å hen­ge med. Men ja; det er en ut­ford­ring, kon­sta­te­rer han om det fak­tum at men­nes­ker er­stat­tes av ma­ski­ner.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Stol­te nøk­kel­folk hos Bente­ler Auto­mo­ti­ve Farsund. F.v. Lill He­ge Hals, som er leder for tek­nisk og pro­sjekt, fab­rikk­sjef Jon Ola Yst­gaard, per­so­nal­sjef Mo­ni­ka Elin Schop­mei­er, ho­ved­til­lits­valgt Yng­ve Kron­stad-jo­han­sen og de­sign- og ut­vik­lings­sjef Mor­ten Skog.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Ro­bot-tett­he­ten hos Bente­ler Auto­mo­ti­ve på Lis­ta er høy­est på Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.