Skal le­ve­re inn­til 76.500 par sko til For­sva­ret

Si­den 2015 har det nor­dis­ke ho­ved­kon­to­ret for det ja­pans­ke sports­mer­ket Miz­uno holdt til i Nar­vi­ga i Kris­tian­sand. Den­ne uka ble de valgt som For­sva­rets le­ve­ran­dør av tre­nings­sko for de nes­te tre åre­ne.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Det er en vel­dig vik­tig kon­trakt for oss. Mar­keds­un­der­sø­kel­ser vi har gjen­nom­ført vi­ser at vi har lav kjenn­skap, men høy pre­fe­ran­se. Der­for øns­ker vi å være syn­li­ge i mar­ke­det gjen­nom å få folk til å tes­te sko­ene våre. Og med den­ne av­ta­len får vi man­ge til å put­te føt­te­ne i våre sko, sier dag­lig leder for Miz­uno Nor­ge, Børge Wetteland, til Fædre­lands­ven­nen.

– An­tal­let er be­hovs­styrt, men es­ti­mert til inn­til 76.500 par sko, be­kref­ter Wetteland.

For å være kon­kret – for­delt på inn­til 12.000 par in­nen­dørs­sko og 13.500 par løpe­sko i året over en tre­års­pe­rio­de.

– TI­TALLS MIL­LIO­NER

– Og i kro­ner og øre?

– Det øns­ker jeg ikke å gå ut med, men jeg kan si så pass at det drei­er seg om ti­talls mil­lio­ner kro­ner, sva­rer Wetteland.

Førs­te le­ve­ran­se til For­sva­ret vil bli gjen­nom­ført i lø­pet av høs­ten 2017.

– Så de nes­te åre­ne vil alle som av­tje­ner første­gangs­tje­nes­ten kun­ne få et par løpe­sko og et par in­nen­dørs­sko fra oss, sier Miz­uno-sje­fen og leg­ger til at av­ta­len med For­sva­ret også er vik­tig for­di det er sel­ska­pets førs­te av­ta­le ut­over nor­mal dis­tri­bu­sjon til sports­kje­de­ne.

NORDISK HOVEDKONTOR

At det ja­pans­ke sports­mer­ket har valgt Kris­tian­sand som hovedkontor for det nor­dis­ke mar­ke­det, har å gjø­re med at Scan­tra­de i 18 år var dis­tri­bu­tør for Miz­uno i Nor­ge.

– Miz­uno sen­tralt øns­ket å ta over dis­tri­bu­sjo­nen selv, og grun­net kom­pe­tan­sen som var bygd opp lo­kalt over et par ti­år, ble ho­ved­kon­to­ret lagt her, for­tel­ler Wetteland.

Nå tel­ler Miz­uno Nor­ge 16 an­sat­te, hvor­av tret­ten av dem i Kris­tian­sand.

– Fem av oss ble med over fra Scan­tra­de da sel­ska­pet ble opp­ret­tet i 2015. Nor­ge er vårt størs­te mar­ked og vi er fort­satt i in­ves­te­rings­fa­sen med å byg­ge opp or­ga­ni­sa­sjo­nen i Nor­ge og våre nabo­land. Li­ke­vel har vi al­le­re­de etab­lert et nordisk kunde­sen­ter her i Kris­tian­sand, for­tel­ler Miz­uno-sje­fen.

2015: 46 MILL.

Opp­starts­året 2015 end­te for øv­rig med et un­der­skudd før skatt på 1,8 mil­lio­ner av en om­set­ning på 45,6 mil­lio­ner.

– Re­sul­ta­tet re­flek­te­rer at vi kun had­de ni må­ne­ders drift, at vi kvit­tet oss med gam­melt vare­la­ger før vi for­lot Scan­tra­de og der­med had­de knapp­het på va­rer i opp­starts­fa­sen og at vi had­de sto­re ut­gif­ter grun­net svak krone­kurs i and­re halv­år, for­tel­ler Wetteland.

Regn­skaps­tal­le­ne for 2016 er ikke of­fi­si­el­le ennå, men Wet­te- land rø­per at det ble et lite pluss­re­sul­tat av en om­set­ning på snaue 80 mil­lio­ner kro­ner.

2017: 90 MILL.

– I år bud­sjet­te­rer vi å sel­ge for nær 90 mil­lio­ner kro­ner i Nor­ge, 30 mil­lio­ner i Sve­ri­ge, 10 mil­lio­ner i Dan­mark og en snau halv mil­lion euro i Fin­land hvor vi så vidt har star­tet, sier Wetteland.

De øv­ri­ge nor­dis­ke lan­de­ne lig­ger enn så len­ge som ju­ri­dis­ke av­de­lin­ger un­der Eng­land, men skal etter hvert sty­res fra Kris­tian­sand.

– Noe av hen­sik­ten fra Miz­un­os side er å byg­ge opp de øv­ri­ge nor­dis­ke mar­ke­de­ne på sam­me måte som i Nor­ge, for­tel­ler Wetteland, som me­ner det både er for­de­ler og ulem­per ved ikke å ha ho­ved­kon­to­ret i en ho­ved­stad.

– Selv om de fles­te sports­kje­de­ne hol­der til i ho­ved­ste­de­ne, tar vi oss ri­me­lig lett til både Oslo,

❞ De nes­te åre­ne vil alle som av­tje­ner første­gangs­tje­nes­ten kun­ne få et par løpe­sko og et par in­nen­dørs­sko fra oss. BØRGE WETTELAND, dag­lig leder Miz­uno Nor­ge

Stock­holm og Kø­ben­havn via Kje­vik. Po­en­get er at kom­pe­tan­sen lig­ger her.

BEST På PRIS OG KVALITET

Ramme­av­ta­len om le­ve­ran­se av tre­nings­sko til For­sva­ret ble til­delt Miz­uno etter en an­buds­kon­kur­ran­se hvor tre le­ve­ran­dø­rer del­tok.

– For­sva­ret er opp­tatt av at de som tje­neste­gjør, be­nyt­ter pro­duk­ter av høy kvalitet. Miz­uno Nor­ges til­bud ble etter en eva­lu­e­ring vur­dert til å ha det mest for­del­ak­ti­ge til­bu­det, det vil si at pris og kvalitet ble veid mot hver­and­re. Kvalitet var vek­tet 30 pro­sent, skri­ver Ma­jor Kal­ten­born i For­sva­rets lo­gis­tikk­or­ga­ni­sa­sjon i en presse­mel­ding.

For­sva­ret valg­te løpe­sko av ty­pen Wa­ve Ul­ti­ma 9 og in­nen­dørs­sko av ty­pen Wa­ve Bolt 7.

– Hvor stor er av­ta­len i kro­ner og øre?

– Det­te er en ramme­av­ta­le hvor det ikke fore­lig­ger no­en kjøps­plikt for For­sva­ret. Bin­den­de for­plik­tel­ser opp­står først ved den en­kel­te be­stil­ling på ramme­av­ta­len, skri­ver­kom­mu­ni­ka­sjons råd­gi­ver Lars Hal­ling torp i For­sva­rets lo­gis­tikk­or­ga­ni­sa­sjon i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

–Pri­mær­mål­grup­pa er per­so­nell som få rut­le vert­tre­nings­sko på de­po­tet. Per­so­nell i første­gangs­tje­nes­te vil væ­re­størs­te for­bru­ker for­di dis­se byt­tes ut én gang i året. Øv­ri­ge mi­li­tært fast an­sat­te har også mu­lig­het til å ta ut tre­nings­sko­en, fort­set­ter Hal­ling­torp.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Børge Wetteland, dag­lig leder for Miz­uno Nor­ge, kan smi­le bredt etter å ha han­ket inn en av­ta­le på le­ve­ring av inn­til 76.500 par sko til For­sva­ret de nes­te tre åre­ne.

FOTO: MIZ­UNO NOR­GE FOTO: MIZ­UNO NOR­GE

Inn­til 13.500 løpe­sko av den­ne ty­pen skal le­ve­res år­lig til For­sva­ret de nes­te tre åre­ne. Inn­til 12.000 in­nen­dørs­sko av den­ne ty­pen skal le­ve­res år­lig til For­sva­ret de nes­te tre åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.