Det blir ikke hull i en tann som er ren

Faedrelandsvennen - - MENING -

Barne­san­gens vis­doms­ord er helt i tråd med løs­nin­gen for fram­ti­dens helse­ve­sen – sat­sing på fore­byg­ging.

Der­for er det ufor­ståe­lig at re­gje­rin­gen ikke sat­ser på tann­plei­ere som job­ber med fore­byg­ging, når de nå vil over­fø­re tann­helse­tje­nes­ten fra fyl­kes­kom­mu­nen til kom­mu­nen.

En over­fø­ring til kom­mu­nen vil med­føre at et lite fag­mil­jø vil split­tes og true like­ver­di­ge tann­helse­tje­nes­ter til be­folk­nin­gen. Fyl­kes­kom­mu­nen gjen­nom den of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­ten, har sik­ret nord­menn flest et godt og like­ver­dig tann­helse­til­bud. Over­fø­ring av an­sva­ret til kom­mu­ne­ne set­ter det­te til­bu­det på spill.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie sier at sva­ret på fram­ti­dens ut­ford­rin­ger i helse­tje­nes­ten ikke lig­ger i re­pa­ra­sjon, men i å frem­me helse og fore­byg­ge syk­dom. Re­gje­rin­gens inn­spill til krav om kompetanse i kom­mu­nen vi­ser at helse­mi­nis­te­ren fra­vi­ker det­te sy­net når det gjel­der tann­helse.

Tann­le­gen som be­hand­ler hull og ska­der, er fore­slått lov­fes­tet i kom­mu­nal tje­nes­te, mens tann­plei­e­ren som job­ber med å unn­gå at ska­der opp­står, blir fore­slått fjer­net som lov­fes­tet kompetanse. Fore­byg­ging er bære­kraf­tig for­di det re­du­se­rer fram­ti­di­ge ut­gif­ter og pla­ger. At be­folk­nin­gen får kunn­skap om å iva­re­ta sin egen munn­helse er en fram­tids­ret­tet tanke­gang i helse­tje­nes­ten. Tann­plei­e­ren er ga­ran­tis­ten for en slik sats­ning i tann­helse­tje­nes­ten.

Tann­plei­e­ren er spe­sia­li­sert i å job­be med å fore­byg­ge syk­dom­mer i mun­nen. Tann­plei­e­ren tar tann­helse­kon­trol­ler og gir råd i sam­ar­beid med helse­søs­ter.

Nor­ges be­folk­ning blir eld­re, og de fles­te eld­re tren­ger eks­tra til­syn og hjelp med sin tann­helse. Tann­plei­er­ne un­der­vi­ser plei­e­og om­sorgs­per­so­nell og job­ber i sam­ar­beid med om­sorgs­sek­to­ren i kom­mu­nen.

Bud­ska­pet er en­kelt; det blir ikke hull i en tann som er ren, og ten­ne­ne de pus­ser vi jo en etter en...

Det er en lønn­som og fram­tids­ret­tet in­ves­te­ring for pa­si­en­te­ne og for tann­helse­tje­nes­ten. Der­for må tann­plei­er­ne lov­fes­tes som kompetanse i kom­mu­nen.

HILDE AGA,

Leder i Norsk Tann­plei­er­for­ening

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.