Ord­fø­rer Fur­re på rett spor

Faedrelandsvennen - - MENING -

Midt i mai kom ord­fø­rer Ha­rald Fur­re med et ut­spill som det er all grunn til å jub­le for.

●● Han vil flyt­te po­li­ti­ets kon­to­rer fra Ting­hu­set til jern­bane­tom­ta, den ved­tat­te ut­byg­ging med høy­hus som han friskt dø­per som by­ens Barco­de.

Ja, hur­ra, sier vi i Rødt som gjen­nom to ti­år har kjem­pet for den­ne sat­sin­gen. Det er en slik knute­punkt­tanke­gang vi må rea­li­se­re hvis vi skal løf­te kol­lek­tiv­tra­fik­ken til et nytt nivå. Det gjel­der ikke minst bru­ken av våre to ek­sis­te­ren­de tog­lin­jer, som med en lang­sik­tig ut­byg­ging langs spor og ved gam­le og nye sta­sjo­ner, vil gi grunn­lag for helt nye tra­fikk­mønst­re. En for­ut­set­ning for det er en «mag­net» ved en­den av spo­re­ne, et knute­punkt som til­byr no­en tu­sen ar­beids­plas­ser der to­get stop­per. La oss der­for få by­sty­ret til å gå i takt, for en gangs skyld, og leg­ge til ret­te for både flyt­ting av po­li­ti og kan­skje også fyl­kets ad­mi­ni­stra­sjon, når den tid kom­mer.

Når Fur­re tar det sto­re Barco­de-or­det i sin munn, og pe­ker på den ef­fekt ut­byg­gin­gen ved Oslo S har hatt for kol­lek­tiv­tra­fikk og ar­beids­plas­ser, er det imid­ler­tid på sin plass å på­pe­ke at sam­men­lik­nin­gen hal­ter på ett ve­sent­lig punkt: Den bru­ta­le og kost­ba­re ut­byg­gin­gen av en mo­tor­vei over Gart­ner­løk­ka, tvers gjen­nom det­te po­ten­si­elt vik­tigs­te by­ut­vik­lings­om­rå­det på den gam­le Nsb-tom­ta, er stikk i strid med lo­gik­ken i Oslo. Der ble E18 tvert om fjer­net og lagt i tun­nel un­der Bjør­vi­ka for å gi Barco­de plass. Det er der­for en sam­funns­mes­sig slø­sing hin­si­des all for­nuft å bru­ke 3,5 mil­li­ar­der kro­ner på en drøy km E39 midt i det­te smør­øyet for vår nye høy­hus­by. Med det­te lil­le drypp av mal­urt i be­ge­ret, ut­brin­ger vi li­ke­vel en stor skål for Ha­rald Fur­re den fram­syn­te.

HALVOR FJERMEROS, gruppe­le­der i Rødt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.