Bryr du deg om kli­ma?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Øns­ker du at Nor­ge skal lan­de på beg­ge bei­na i spran­get ut av olje­al­de­ren? Da bør du stem­me grønt til høs­ten.

●● For­ri­ge helg ved­tok De Grøn­ne at olje­al­de­ren bør være over in­nen 15 år, etter press fra oss unge i par­ti­et. I etter­kant har både Stat­oil, Ter­je Sø­vik­nes og and­re po­li­ti­ke­re fra både Høy­re og Ar­bei­der­pa­ri­tet ledd av oss. De me­ner De Grøn­ne er uto­pis­ter, uan­svar­li­ge og urea­lis­tis­ke. De tar feil. Det som er uto­pis­tisk, uan­svar­lig og urea­lis­tisk er å tro at Nor­ge kan i fem­ti år til kan tje­ne pen­ger på det som ska­per klima­end­rin­ger - i en ver­den som for­sø­ker å be­kjem­pe klima­end­rin­ger.

Vi tren­ger na­tur­res­sur­ser og tryg­ge om­gi­vel­ser. Hvis vi ikke stan­ser klima­end­rin­ge­ne vil det­te bli sta­dig vans­ke­li­ge­re å sik­re. Vi har dår­lig tid på oss. Om vi leg­ger FNS kar­bon­bud­sjett til grunn, har vi 4 år igjen med da­gens ut­slipp før vi kan ha sprengt 1,5-gra­ders­må­let i Pa­ris­av­ta­len. For hvert år med økte klima­gass­ut­slipp, blir vi nødt til å kut­te mer og ras­ke­re i frem­ti­den.

Ved å set­te en slutt­dato for olje­næ­rin­gen ska­per vi for­ut­sig­bar­het for po­li­ti­ke­re og næ­rings­liv. Pa­ral­lelt med en grad­vis ut­fa­sing av olje­næ­rin­gen, vil De Grøn­ne ska­pe nye, grøn­ne ar­beids­plas­ser for dem som i dag job­ber i ol­jen. Hvis det er no­en som vil skru igjen olje­kra­nen over nat­ten, er det par­ti­ene som med den ene hån­den skri­ver un­der på Pa­ris­av­ta­len, og med den and­re fort­set­ter å gi ut nye lete­kon­se­sjo­ner til olje­in­du­stri­en. Re­gje­rin­gens po­li­tikk for­be­re­der ikke Nor­ge på en vir­ke­lig­het uten olje.

Det er hin­si­des all for­nuft å ig­no­re­re sam­stemt in­ter­na­sjo­nal klima­forsk­ning og en in­ter­na­sjo­nal klima­av­ta­le til for­del for kort­sik­ti­ge næ­rings­in­ter­es­ser i Nor- ge. Når De Grøn­ne vil fase ut ol­jen over 15 år, er det i sam­svar med hvor­dan vir­ke­lig­he­ten fak­tisk er. Det er ikke ra­di­kalt å ta jord­klo­dens tåle­gren­se på al­vor. Det er ra­di­kalt å la være.

ODA PETTERSEN OG ELISABETH UDJUS,

Grønn Ung­dom Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.