In­te­gre­ring, in­klu­de­ring og fel­les­sko­len

Tanke­smi­en Agen­da har ut­ar­bei­det «10 bud for bed­re in­te­gre­ring» sam­men med sen­tra­le po­li­ti­ke­re.

Faedrelandsvennen - - MENING - HELGE STEN THORBJØRNSEN, Farsund Venst­re

De sen­tra­le po­li­ti­ker­ne er: Bård Ve­gar Sol­hjell, stor­tings­re­pre­sen­tant So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti (leder) Jet­te F. Chris­ten­sen, stor­tings­re­pre­sen­tant og sen­tral­styre­med­lem Ar­bei­der­par­ti­et Da­grun Erik­sen, nest­le­der Kris­te­lig Folke­par­ti Anne Beathe Kris­ti­an­sen Tvin­ne­reim, nest­le­der Sen­ter­par­ti­et og Svein­ung Rote­vatn, stor­tings­re­pre­sen­tant Venst­re.

Bud nr. 7 av de 10 hand­ler om sko­len og sko­lens rol­le i in­te­gre­rings­pro­ses­sen.

De kon­klu­de­rer med at fel­les­sko­len er vår vik­tigs­te in­te­gre­rings­are­na. En enig­het som brukt rik­tig, med po­li­tisk tyng­de og vil­je, kan være en er­kjen­nel­se og en si­tua­sjons­for­stå­el­se som kan av­gjø­re vår spen­nen­de fram­tid, hvor­dan våre barn, barne­barn og olde­barns liv vil bli. Et liv i trygg­het, har­mo­ni og fel­les­skap, el­ler et liv i mis­tenk­som­het og strid, i mot­set­nin­ger og kon­flik­ter. Sen­trum/venst­re har skapt et håp om at det kan være mu­lig å ska­pe et sam­funn hvor den of­fent­li­ge sko­len og et fel­les so­si­alt mil­jø fun­ge­rer som en helt nød­ven­dig smelte­di­gel, der barn og unge fra for­skjel­li­ge kul­tu­rer og re­li­gio­ner, for­skjel­li­ge tros­sam­funn, for­skjel­li­ge so­sia­le mil­jø­er opp­læ­res og so­sia­li­se­res sam­men. K jenn­skap, venn­skap og til­lit må ska­pes og ut­vik­les i na­tur­lig sam­vær i barne­hage, på sko­le og i fri­tid. De­mo­kra­ti, men­neske­ret­tig­he­ter og iden­ti­tet må verd­set­tes i fel­les­skap. De må tre­ne sam­men, spil­le sam­men, kon­kur­re­re i fot­ball, hånd­ball, bas­ket­ball. De må syn­ge sam­men, gå på kino sam­men, dan­se sam­men, drøm­me sam­men; kri­ti­se­re læ­re­re og for­eld­re sam­men; snak­ke, dis­ku­te­re sam­men og erte hver­and­re. Gråte sam­men, sør­ge sam­men og gle­de seg sam­men. Som barne­san­gen ut­tryk­ker det: «Jo me­re vi er sam­men, jo gla­de­re vi blir».

Fel­les­sko­len er helt grunn­leg­gen­de for å lyk­kes med in­te­gre­rin­gen, sier de. Den er av­gjø­ren­de for å sik­re og ut­vik­le et farge­rikt Nor­ge. Men der­som de vil ska­pe po­li­tikk og selv ha tro på sitt pro­sjekt, så had­de kon­klu­sjo­nen vært enda mer bære­kraf­tig, tro­ver­dig og håpe­full hvis de had­de vært mer kon­kre­te på hvor­dan de skal styr­ke fel­les­sko­len, hvor­dan de ten­ker seg fel­les­sko­len i fram­ti­dens Nor­ge; dens opp­ga­ver, dens inn­hold, og ikke minst hvem som skal få sin opp­læ­ring og so­sia­li­se­ring der. D e bur­de kom­met med noe an­net enn kun vak­re set­nin­ger som det er lett å

Sko­len er så ba­sisk i en øken­de in­te­gre­ring at an­svars­ful­le po­li­tis­ke par­ti­er ikke kan be­hand­le den uten å gå inn på grunn­leg­gen­de for­ut­set­nin­ger.

bli eni­ge om. For når man ikke tar opp det ve­sent­li­ge, nem­lig fri­sko­le­nes po­si­sjon og be­tyd­ning i våre skole­løp, men bare tus­ler rundt grø­ten med skep­tis­ke blikk på hver­and­re, så er det po­li­tis­ke ar­bei­det ikke full­ført. Og det er vik­tig å hand­le før det er for sent. Sko­len er så ba­sisk i en øken­de in­te­gre­ring at an­svars­ful­le po­li­tis­ke par­ti­er ikke kan be­hand­le den uten å gå inn på grunn­leg­gen­de for­ut­set­nin­ger.

Det som hind­rer en kon­struk­tiv til­nær­ming, er at de krist­ne pri­va­te sko­ler ikke må ram­mes. Og for­di de unn­la­ter å nev­ne ikke­re­li­giø­se fri­sko­ler. Her står Ven­st­res li­be­ra­le grunn­hold­ning i vei­en for for­nuf­ten. Der­for vil de «Gjen­nom­gå kri­te­ri­er for stat­lig fi­nan­sie­ring av pri­va­te re­li­giø­se sko­ler for å hind­re etab­le­ring av sko­ler som se­gre­ge­rer ele­ve­ne ba­sert på kjønn og re­li­gion». «Det be­tyr at sko­le­ne må kun­ne gi et re­elt til­bud til et mang­fold av ele­ver. Ek­sem­pel­vis har krist­ne pri­va­te sko­ler klart det - fle­re ele­ver med mus­limsk bak­grunn går på sli­ke sko­ler.» N år vi sma­ker på den sis­te set­nin­gen, så for­står vi hvor vans­ke­lig det er. Den­ne tanke­smi­en vil alt­så ikke, el­ler er ikke i stand til, å tall­fes- te an­tall ele­ver med mus­limsk bak­grunn som går på krist­ne sko­ler. Sann­syn­lig­vis er de så få at tal­let vir­ker mot de­res hen­sikt. Sann­syn­lig­vis er fle­re ele­ver fær­re enn man­ge og mang­fol­det av ele­ver in­ne­bæ­rer ele­ver fra en tros­ret­ning. Slik blir tåke­pra­tet til, når kra­vet til en kort­sik­tig po­li­tisk enig­het full­sten­dig over­skyg­ger et vik­tig lang­sik­tig mål. Alle øns­ker et multi­kul­tu­relt sam­funn uten pa­ral­lel­le kul­tu­rer og uten kul­tu­rel­le get­to­er. Alle an­er­kjen­ner nød­ven­dig­he­ten av å ta imot flykt­nin­ger, ta imot og hjel­pe men­nes­ker som li­der. Men så kom­mer Venst­re og Kris­te­lig Folke­par­ti i kon­flikt med seg selv når det gjel­der til­ta­ke­ne. Man kan si at kon­ser­va­tiv teori både i po­li­tikk og tro leg­ger kjep­per i hju­le­ne for hand­lin­ger til­pas­set den nye tid. Vi må inn­se at dis­se ikke len­ger er bære­kraf­ti­ge. N år Venst­re vil ha fri­sko­ler, så er det ba­sert på den li­be­ra­le de­len i det so­sial­li­be­ra­le par­ti­et, ut­vik­let for 200 år si­den med en helt annen vir­ke­lig­het, en helt annen ver­den, en helt annen be­folk­ning og in­gen glo­ba­li­se­ring og ra­di­ka­li­se­ring og ter­ror­trus­sel. Helt an­ner­le­des enn i dag. Dis­se end­rin­ge­ne krever en helt annen måte å ten­ke på, ide­er bygd på er­fa­rin­ger fra nå­tid. Er det mu­lig å ten­ke seg en in­te­gre­rings- og in­klu­de­rings­po­li­tikk uten re­li­giø­se over­to­ner el­ler ideo­lo­gisk bak­tep­pe? For er det ikke slik at de fles­te pro­ble­mer med in­te­gre­ring har sin år­sak i et el­ler an­net som kan knyt­tes til re­li­gion el­ler ideo­lo­gi? Tenk hvor en­kelt det­te vil­le vært hvis vi ri­ver re­li­gion og ideo­lo­gi vekk fra in­te­gre­rings­pro­ses­sen, og står igjen med en po­li­tikk hvor mot­set­nin­ge­ne kan knyt­tes til and­re ting som øko­no­mi, his­to­rie, sed­va­ner og språk?

ILLUSTRASJON: MIKE TOMBS

Kjenn­skap, venn­skap og til­lit må ska­pes og ut­vik­les i na­tur­lig sam­vær i barne­hage, på sko­le og i fri­tid, skri­ver kro­nikk­for­fat­te­ren og me­ner at fel­les­sko­len er en helt nød­ven­dig smelte­di­gel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.