Røve­ren Je­sper re­tur­ne­rer som sir­kus­di­rek­tør i som­mer

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

Si­den fjor­årets opp­set­ning av «Sir­kus Je­sper» ble en suk­sess, har Dyre­par­ken valgt å set­te opp fore­stil­lin­gen på nytt.

– Det har vært utro­lig gøy å få lov til å dik­te vi­de­re på Thor­bjørn Eg­ners kjen­te og kjæ­re uni­vers, og det er vel­dig hyg­ge­lig at «Sir­kus Je­sper» har blitt så godt tatt imot av pub­li­kum, sier re­gis­sør og ma­nus­for­fat­ter Jostein Kirke­by-gar­stad i presse­mel­din­gen.

Kirke­by-gar­stad har skre­vet og ut­vik­let fore­stil­lin­gen i sam­ar­beid med Eg­ners fa­mi­lie. Det­te er alt­så den førs­te gan­gen at Eg­ner-fa­mi­li­en har gitt no­en til­la­tel­se til å skri­ve vi­de­re på en av Thor­bjørn Eg­ners his­to­ri­er.

I fjor ble opp­set­nin­gen en suk­sess i Dyre­par­ken, noe som er år­sa­ken til at den igjen set­tes opp i år.

– I «Sir­kus Je­sper» gjen­ska­per vi den ma­gis­ke sir­kus­stem­nin­gen med mor­som­me klov­ner, en line­dan­ser og fan­tas­tis­ke akro­ba­ter. I til­legg duk­ker både lø­ven og den dan­sen­de hes­ten Hip­po­kra­tes opp i ma­ne­sjen. Je­sper har litt pre­mie­re­ner­ver før de­bu­ten som sir­kus­di­rek­tør, men fru Bas­ti­an gjør sitt bes­te for å støt­te ham, skri­ver Kirke­by-gar­stad vi­de­re i presse­mel­din­gen.

Fore­stil­lin­gen skal vi­ses fra 24. juni til 6. au­gust på Fest­plas­sen ved Kar­de­mom­me by i Dyre­par­ken.

DIS­SE SKAL BI­DRA:

Je­sper Sir­kus­di­rek­tør:

Kris­ti­an Wint­her.

Fru Bas­ti­an:

Hannah Bør­seth Røn­nin­gen.

Klov­nen Bon­bon:

Las­se Nø­ra­ger.

Ko­mis­ke akro­ba­ter:

Ok­tay og Tel­man Nov­ruzov.

Ko­misk Whe­el:

Konstan­tin Mour­a­viev.

Co­lum­bi­ne/lø­ven/ar­tist:

Ju­lia Myl­ly­kan­gas.

Ko­misk re­kvi­si­tør/ar­tist/ Hip­po­kra­tes:

Joakim Myl­ly­kan­gas.

Re­kvi­si­tør/hip­po­kra­tes:

Tii­na Myl­ly­kan­gas.

FOTO: PRESSEFOTO / STIAN HERDAL

Kris­ti­an Wint­her (som Je­sper) og res­ten av skue­spil­ler­ne i «Sir­kus Je­sper», som er en ny­skre­vet fore­stil­ling vi­dere­ut­vik­let fra «Folk og rø­ve­re i Kar­de­mom­me by».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.