20 me­ter seil­mast i Fjære­heia

Det hele holdt på å gå i vas­ken da Kil­den fløy inn den 20 me­ter lan­ge mas­ta som skal bli sen­tral når Ter­je Vi­gen spil­les i Fjære­heia i juli.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EIRIN MARGRETHE FIDJE eirin.margrethe.fidje@fvn.no

Seks scene­ar­bei­de­re, no­en drifts­med­ar­bei­de­re, et he­li­kop­ter og to he­li­kop­ter­pi­lo­ter var i ar­beid da den 20 me­ter lan­ge seil­mas­ta ble fløy­et inn på uten­dørs­sce­nen i Grim­stad.

Da had­de den først blitt trans­por­tert fra Aanes­land Fab­rik­ker på Birke­land til Fjæ­re kir­ke.

– Det holdt på å gå helt i vas­ken. He­li­kop­te­ret kom litt over klok­ka fire, og da had­de Aanes­land kjørt mas­ta bort på et jor­de ved Fjæ­re kir­ke. Vi had­de be­fa­ring, he­li­kop­te­ret lan­det, og så kom tåka, sier Per Lauk­vik, sjef for scene­sek­sjo­nen og ku­lis­ser ved Kil­den.

KONTAKTET METEOROLOGER

Der­med gikk ikke trans­por­ten av Ter­je Vi­gen-mu­si­ka­lens kan­skje mest om­fat­ten­de ku­lis­se helt som plan­lagt. Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt ble kontaktet, og pro­gno­se­ne ble spådd. Til slutt vis­te vær­gu­de­ne seg å være på Kil­dens side.

– Så ble det vars­let at vi vil­le ha et lite vin­du etter en halv­time. Og da var det også ak­ku­rat nok sikt en li­ten pe­rio­de til at de fikk løf­tet den, fløy­et den inn til Fjære­heia og satt den på plass. Nå lig­ger tåka igjen tett over Grim­stad, sier en for­nøyd scene­sjef.

Egent­lig men­te han at pro­sjek­tet med å lage mas­ta var litt for am­bi­siøst da sce­no­graf Elin Na- gell Dahl la fram sine skis­ser og ide­er i høst. En løs­ning i alu­mi­ni­um ble på­be­gynt og si­den lagt på hyl­la, før Aanes­land Fab­rik­ker kom på ba­nen.

– På én må­ned har de skaf­fet ma­te­ria­le og pro­du­sert en full­ver­dig seil­mast, ro­ser Lauk­vik.

TRE FRA DAN­MARK

Seil­mas­ta er la­get av douglas­gran im­por­tert fra Dan­mark, drei­et og be­ar­bei­det på Birke­land, og malt i vær­bit­te farge­to­ner slik at den kan gli inn i Hen­rik Ib­sens epis­ke dikt fra 1861. Den er au­ten­tisk la­get og kun­ne like gjer­ne vært fes­tet på ei ekte seil­sku­te, un­der­stre­ker Lauk­vik.

På sce­nen vil den stå ale­ne, uten skip, som et sym­bol på far­tøy­et som tar Vi­gen over til Eng­land. Der vil også Vi­gens ro­sjek­te stå, som his­to­risk må ha vært en va­ri­ant av sjek­tas stam­far, «Lille­båt».

– Vi hol­der også på å byg­ge no­en flot­te båt­naust og bryg­ger, og scene­gut­ta skal rig­ge det­te i no­en uker fram­over. Å få på plass mas­ta har helt klart vært den størs­te bi­ten, og nå lig­ger vi helt etter pla­nen, sier Lauk­vik.

Pub­li­kum får nyte mas­ta i all sin prakt fra mu­si­ka­len har pre­miere 4. juli fram til og med 12. juli.

FOTO: EVEN LISLEVAND/KIL­DEN

Tåka lå tett i Grim­stad man­dag etter­mid­dag, men he­li­kop­ter­pi­lo­te­ne fikk et lite vær­vin­du der de kun­ne frak­ta mas­ta inn på om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.