Per Krogh-moe er 85 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Cand.jur. Per Krogh-moe, Hol­bergs­gate 8, 4608 Kris­tian­sand.

Ju­bi­lan­ten er født i Hong­kong og har ju­ri­disk em­bets­ek­sa­men. Han har vært an­satt i skatte­ve­se­net hele sin yr­kes­kar­rie­re, både som lig­nings­sjef, fyl­kes­skatte­sjef og sist i skatte­di­rek­to­ra­tet. I til­legg til den or­di­næ­re job­ben var han med på å ut­ar­bei­de og ved­li­ke­hol­de skatte­ve­se­nets hånd­bok, Lig­nings-abc, fra opp­star­ten i 1978 til han gikk av med pen­sjon i 2005.

I yng­re da­ger var ju­bi­lan­ten en iv­rig kon­kur­ranse­sei­ler og fri­lufts­liv har be­tydd mye for ham og hans kone gjen­nom over 50 år. Pa­ret har to søn­ner og tre barne­barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.