«Med én ånd ble vi alle døpt – til å være én kropp»

Faedrelandsvennen - - NÆRT - METTE B. STOVELAND

1. Kor. 12, 12-14.

Den krist­ne kir­ke be­står av man­ge kirke­sam­funn i man­ge land og ver­dens­de­ler. Den be­står av man­ge uli­ke men­nes­ker, man­ge uli­ke me­nin­ger og mye ulik prak­sis. Vi til­hø­rer for­skjel­li­ge kul­tu­rer og tra­di­sjo­ner, og leg­ger vekt på uli­ke ting. Li­ke­vel hø­rer vi sam­men. Vi er en en­het – en kropp men for­skjel­li­ge kropps­de­ler. Sam­men re­p­re- sen­te­rer vi Je­sus i ver­den, vi er hans kropp til ste­de i vår tid og på vårt sted.

Tross all for­skjel­lig­het er det noe som er likt. Vi har Den Hel­li­ge Ånd. Den fikk vi i vår dåp, og den vei­le­der oss i vårt dag­li­ge liv der vi er. Den gir næ­ring til vår tro. Og den min­ner oss om at vi er ett. Det er lett å hen­ge seg opp i ulik­he­ter, dis­ku­te­re og kri­ti­se­re hver­and­re. Hvis vi dve- ler med det vi har fel­les, kom­mer vi til kjer­nen i vår tro. Jeg tror Den Hel­li­ge Ånd gjer­ne leder oss i den ret­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.