Fløy-tre­ne­ren har et mål om kar­rie­re i Tysk­land

Fløy-tre­ner Mat­tias An­ders­son har høye am­bi­sjo­ner både på egne og la­gets veg­ne. Men han har li­ten tro på ny cup­bom­be når Odd kom­mer på be­søk i kveld.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

– Jeg vil først byg­ge Fløy (leder 3. di­vi­sjon). På sikt vil jeg bli topp­tre­ner, først i Dan­mark. Hvis jeg blir bra nok så vil jeg gjer­ne til Tysk­land. Jeg er eks­tremt mål­ret­tet, så jeg tror det kan gå, sier en of­fen­siv Mat­tias An­ders­son.

Om sjan­se­ne i opp­gjø­ret i kveld sier han at had­de Fløy truk­ket Jerv, vil­le det vært over 50 pro­sent sjan­se for avan­se­ment.

– Vi fikk Odd. 95-5 for­del dem, sier den tid­li­ge­re han og smi­ler.

STØRS­TE I HIS­TO­RI­EN

Det er gått en li­ten uke si­den han had­de sin hit­til størs­te opp­le­vel­se som fot­ball­tre­ner. Start ble sendt hjem fra Flek­ker­øy med et flaut 3-4-tap i det som an­ta­ke­lig også var den størs­te kvel­den i his­to­ri­en for la­get fra Flek­ker­øy. Ons­dag kan det top­pes når ti­de­nes cup­lag i Nor­ge kom­mer på be­søk.

– De tar det­te su­per­se­riøst og kom­mer ikke ufor­be­redt. Da trek­nin­gen kom ring­te de og spur­te hvil­ke bal­ler vi spil­ler med, for­tel­ler An­ders­son, som spil­te for nett­opp Odd mel­lom 2010 og 2013.

SKADEPLAGET I ODD

For­ri­ge ons­dag, da An­ders­son var på vei hjem etter Start-kam­pen, kom det også en te­le­fon fra Ski­en.

– Det var Dag-ei­lev (Fa­ger­mo). Han sa han var im­po­nert etter kam­pen, og det var hyg­ge­lig at han ring­te, sier An­ders­son om man­nen som var hans tre­ner i både Strøms­god­set og Odd. De var ikke all­tid per­le­ven­ner. Sær­lig den sis­te pe­rio­den i svens­kens kar­rie­re var tur­bu­lent. Kant­spil­le­ren var godt be­talt, men mye ska­det.

– Det har smelt litt mel­lom oss. Men jeg vil si vi er ven­ner nå, sier An­ders­son, som tid­li­ge­re har ut­talt at Odd prøv­de å pres­se ham ut da han gikk ska­det.

– Han var vel­dig uhel­dig med ska­der. Han var godt be­talt og jeg spur­te om det var lurt at Mat­tias gjor­de noe an­net. Det lik­te han ikke så godt, sier Odd-tre­ner DagEilev Fa­ger­mo til Fædre­lands­ven­nen, og leg­ger til:

– Nå som han har blitt tre­ner skjøn­ner han kan­skje si­tua­sjo­nen bed­re. Det er man­ge hen­syn å ta som tre­ner, som spil­ler ten­ker du mest på deg selv, sier Odd­tre­ne­ren.

KJEN­NER FLØYS STYRKER

– Tror du han kan bli en bra tre­ner?

– Det kan han sik­kert. Han var i hvert fall en ka­non­god spil­ler, som pas­set per­fekt i 4-3-3. Rett før han ble ska­det holdt vi på å sel­ge ham til Cel­tic, sier Fa­ger­mo, som sam­men med tre­ner­team­et har for­be­redt seg på Fløy.

– Elite­se­rie­lag røk ut i for­ri­ge run­de, og no­en ry­ker ut den­ne run­den. Fløy er gode på død­bal­ler og har litt tyng­de helt foran også, men det er vel det, så vidt jeg har skjønt, sier en ær­lig og di­rek­te Fa­ger­mo før tu­ren til Sør­lan­det.

Ær­lig og di­rek­te er også to ord som lett kan klist­res på svens­ken i Fløy. Han har gjort sør­len­ding av seg etter tre og et halvt år i byen sam­men med kona Ma­ria og søn­ne­ne Liam (7) og Han­nes (5). Han kjøp­te ny­lig nytt hus på Søm bare no­en hund­re me­ter fra det gam­le. Sam­ti­dig er det fort å ten­ke at han ikke pas­ser helt inn her nede – å bru­ke sør­len­ding om An­ders­son vil være mis­vi­sen­de. For uten­for­stå­en­de kan han an­ta­ke­lig vir­ke over­am­bi­siøs, brau­ten­de og «cocky».

VIL BLI TOPP­TRE­NER

– Di­rek­te og ær­lig, sier han selv.

– Jeg tror det er der­for folk li­ker meg. Det er ikke noe po­eng å pak­ke ting inn, el­ler ikke si det som det er. Folk må gjer­ne ta meg om jeg mis­lyk­kes, men det gjør meg ingenting å si det høyt. Man kan ald­ri bli tatt om man er ær­lig og be­hand­ler folk or­dent­lig. Ma­re­rit­tet for meg er fak­tisk å bli en kje­de­lig tre­ner, sier An­ders­son, som hel­ler ikke er redd for å snak­ke om sine sto­re tre­ner­am­bi­sjo­ner.

Blik­ket er ret­tet mot topp­job­ber på Sør­lan­det, så Dan­mark. Om han er god nok: Tysk­land.

An­ders­son ble hen­tet til Kris­tian­sand som spil­ler­ut­vik­ler i Start. Da Mons Ivar Mjel­de reis­te hjem til Os­ter­øy ble han Bård Bor­ger­sens høy­re hånd. I An­ders­sons eget hode har pla­nen all­tid vært å være ho­ved­tre­ner. Da Start an­sat­te Stei­nar Pe­der­sen ga han klar be­skjed om at han var klar for job­ben om han ble spurt. Er han fort­satt på Sør­lan­det nes­te gang sjan­sen kom­mer vil han tro­lig være klar igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.