Odd-stjer­ne­ne tar ikke lett på Fløy

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

Steffen Hagen vet hvor­dan det er å sli­te mot Fløy i cu­pen.

Fløy og Odd møt­te i cu­pen også i 2010, da i 2. run­de.

– Jeg hus­ker at vi slet. Tor­geir Bør­ven sco­ret to mål på slut­ten som red­det oss, sier Odd-kap­tein og kris­tian­san­der Steffen Hagen.

Han spil­te samt­li­ge 90 mi­nut­ter som høyre­back da Odd vant 2–1 mot Fløy da. Ver­te­ne tok le­del­sen ved Lars Kris­ti­an Pe­der­sen etter 32 mi­nut­ter, men Bør­vens to mål etter 85 og 89 mi­nut­ter sør­get for avan­se­ment for Od­dra­ne.

– KAN SKA­PE TRØB­BEL

Før kam­pen for sju år si­den måt­te Hagen gi lag­ka­me­ra­te­ne en inn­fø­ring i hva som ven­tet.

– Fle­re spil­le­re på la­get had­de ikke hørt om Fløy, og viss­te ikke hvil­ken di­vi­sjon det her var snakk om. Få viss­te at la­get holdt til i nær­he­ten av Kris­tian­sand, og i hvert fall ikke hvor Flek­ker­øy er, sa Hagen den gang.

Si­den har Odd vært på be­søk til Flek­ker­øy med andre­la­get sitt. Sei­nest i fjor gikk la­get på et 0-6-tap på Sør­lan­det.

– Det­te er en kamp vi skal vin­ne, men Fløy kan ska­pe trøb­bel for oss. Man vet ald­ri hva som skjer i sån­ne kam­per, sier Hagen, og un­der­stre­ker at Odd ikke tar lett på kvel­dens mot­stan­der.

– Vi prø­ver å nå så langt som mu­lig, og vi spa­rer ikke noe på la­get hvis vi ikke fø­ler at det er in­nen­for å gjø­re det, sier Hagen.

KOMPISDUELL I CU­PEN

Midt­stop­pe­ren kjen­ner Fløy­tre­ner Mat­tias An­ders­son godt etter ti­den de had­de sam­men i Odd. I fjor som­mer var også Hagen på tre­ning med 3. di­vi­sjons­klub­ben da han var hjem­me på fe­rie.

– Jeg er god ka­me­rat med Mat­tias, men jeg har ikke snak­ket med ham etter at opp­set­tet kom. Jeg send­te ham en mel­ding – og gra­tu­ler­te ham – da de slo ut Start, og jeg had­de trodd at vi kom til å få No­tod­den el­ler Ørn-hor­ten i 3. run­de, sier Hagen, som ikke er overrasket over tre­ner­am­bi­sjo­ne­ne til An­ders­son.

– Han har vært vel­dig klar på at han øns­ker å gå den vei­en, og vi har tatt tre­ner­kurs sam­men. Mat­tias er vel­dig flink med men­nes­ker, og har levd i en topp­idretts­kul­tur i man­ge år. Da vet han hva som kre­ves som spil­ler, og spil­ler­ne vet hva han forventer av dem, sier Hagen.

❞ Det­te er en kamp vi skal vin­ne, men Fløy kan ska­pe trøb­bel for oss. STEFFEN HAGEN, kris­tian­san­der på Odd

FOTO: NTB SCANPIX

Steffen Hagen re­tur­ne­rer til Sør­lan­det når Fløy mø­ter Odd i 3. run­de i cu­pen. For­ri­ge gang de to la­ge­ne møt­tes holdt la­get fra Ski­en på å ryke ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.