Kollstad.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no -

– HAR ET EKS­TRA ANSVAR

Tre­ner for gut­te­ne, pap­pa Gjert In­ge­brigt­sen, sier at stev­net i Kris­tian­sand er i pla­ne­ne til gjen­gen.

– Men hvem som kom­mer, og hvor­dan pla­ne­ne blir der, må vi kom­mer til­ba­ke til, sier han.

Hen­rik og Filip skal stil­le opp for spon­so­ren Nike i hel­ga, der en mile i ga­te­ne i Ro­ma står på pla­nen.

– Vi må se hvor­dan ting går der før vi be­stem­mer oss, sier In­ge­brigt­sen.

For Filip sin del blir må­let å kla­re kra­vet (14,12,50) på 5000-me­te­ren til U23 EM om han lø­per i Kris­tian­sand.

– Han må bare jog­ge seg gjen­nom for å ta det kra­vet, slik at han for­melt sett blir kva­li­fi­sert, sier In­ge­brigt­sen.

– Hvor vik­tig er det for dere å stil­le opp på ar­ran­ge­men­ter i Nor­ge?

– Det er vel­dig vik­tig. Vi er med på alt som fin­nes. I og med at vi er så pass mye i media, har vi er eks­tra ansvar til å pro­mo­te­re norsk fri­idrett, sier In­ge­brigt­sen, som sam­ti­dig un­der­stre­ker at det­te er job­ben til gut­ta.

– Der­med må vi prio­ri­te­re de tin­ge­ne som gir pen­ger i kas­sa, sier han.

GÅR FOR VM-KRA­VET

På­mel­dings­fris­ten til elite­stev­net i Kris­tian­sand går ut 1. juni. Av pro­fi­ler som al­le­re­de har meldt seg på fin­ner vi blant an­net Sigrid Bor­ge. Hun ble tid­li­ge­re i mai den førs­te kvin­nen som har kas­tet spy­det over 60 me­ter si­den Tri­ne Hat­te­stad.

– Hun vil prø­ve seg på Vm-kra­vet. Det be­tyr litt med vin­den i spyd, og nå vil de ha med­vind. Da kan vi snu kas­te­ret­nin­gen etter vin­den, sier Kollstad.

Bor­ge kas­tet 60,35 i Hal­le 21, mai, og var bare en li­ten me­ter fra Vm-kra­vet (61,40) da.

Pub­li­kum får også se en lo­kal du­ell nes­te ons­dag. På 400 me­te­ren stil­ler tro­lig både Tri­ne Mjå­land og Be­ne­dic­te Hau­ge opp. De er tid­li­ge­re lag­venn­in­ner i KIF. Sist­nevn­te kon­kur­re­rer nå for Oslo-klub­ben Tjal­ve.

Mjå­land har den­ne se­son­gen et mål om å kva­li­fi­se­re seg til 800-me­te­ren til VM i fri­idrett i Lon­don i au­gust.

Hau­ge sik­ter seg inn på å kla­re Vm-kra­vet på 400 me­ter.

– Det er ikke urea­lis­tisk. Har jeg sam­me fram­gang som i fjor, så tar jeg kra­vet. Må­let er først og fremst å bry­te 53-gren­sen. Det har jeg hatt lyst til len­ge, sier Hau­ge, som har en per­son­lig re­kord på 400-me­ter på 53,13.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.