Ly­set på i mør­ke rom

Dark Room-etter­forsk­nin­gen i Ber­gen har av­slørt om­fat­ten­de pe­do­fi­le nett­verk. Det har igjen av­slørt et be­hov for enda mer etter­forsk­ning på det mør­ke net­tet.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Det­te er kri­mi­na­li­tet så stygg og vond at det nes­ten er uut­hol­de­lig å lese.

Dark Room-grup­pen hos po­li­ti­et i Ber­gen har opp­ret­tet 84 sa­ker si­den opp­rul­lin­gen star­tet i 2016. 37 av dis­se til­hø­rer Vest po­liti­dis­trikt. Res­ten for­de­ler seg på and­re dis­trikt, to sa­ker er over­sendt svensk og dansk po­li­ti. Fi­re sa­ker til Ag­der.

Det er av­gjø­ren­de for vår retts­for­stå­el­se at det­te føl­ges helt i mål. At etter­forsk­nin­gen ikke ko­ker bort i lite res­sur­ser.

Tid­li­ge­re den­ne uken kom det ny in­for­ma­sjon fra ber­gens­po­li­ti­et. Minst 300 barn er grovt sek­su­elt ut­nyt­tet og mis­brukt, og po­li­ti­et me­ner det er all grunn til å tro at tal­let vil øke. Fle­re barn gren­ser til sped­barns­al­der og mis­bru­ket gren­ser til tor­tur, for­tel­ler po­li­ti­et til pres­sen.

Ak­ti­vi­te­ten på det mør­ke net­tet drei­er seg om de­ling av bil­der og vi­deo­er. No­en har la­get det som min­ner om guid­er til fe­rier hvor over­grep er må­let. Etter­forsk­nin­gen av­dek­ker også livestre­am­ing av over­grep mot barn i ut­lan­det. Det lut­fat­ti­ge lan­det Filip­pi­ne­ne går igjen, og det gir kri­mi­na­li­te­ten en eks­tra stygg di­men­sjon. Det hand­ler om voks­ne mot for­svars­løse barn, rike mot håp­løst fat­ti­ge.

Fort­satt job­ber 25 po­liti­tje­neste­menn for fullt med sa­ken i Vest po­liti­dis­trikt. De ber nå om hjelp fra Kri­pos, for ar­bei­det kre­ver res­sur­ser. Alt po­li­ti­et nå får fer­ten av, bur­de etter­fors­kes, men po­liti­le­del­sen sier det er en hard prio­ri­te­ring på hva de job­ber vi­de­re med. Må­let er å red­de flest mu­li­ge barn, og da av­vei­er po­li­ti­et ting som om gjer­nings­per­sonen har egne barn, til­gang på barn, hvil­ke yr­kes­type og så vi­de­re. Det er sik­kert ri­me­lig, gitt for­ut­set­nin­gen, men det er av­gjø­ren­de for vår retts­for­stå­el­se at det­te føl­ges helt i mål. At det ikke ko­ker bort i lite res­sur­ser.

Dark Room-ar­bei­det har av­slørt om­fat­ten­de pe­do­fi­li, men det har også av­dek­ket at vi ikke har hatt fo­kus nok på det­te. Her må det set­tes inn na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le res­sur­ser.

Nor­ge, som fle­re land, tren­ger en bred dis­ku­sjon om hvor­dan vi hånd­te­rer kri­mi­nel­le pe­do­fi­le. Bå­de straffe­ram­mer og fore­byg­ging bør re­vur­de­res, for ver­ken forsk­ning el­ler em­pi­ri­en gir pr i dag gode el­ler en­ty­di­ge svar.

Ak­ti­vi­te­ten på det mør­ke net­tet drei­er seg om de­ling av bil­der og vi­deo­er. No­en har også la­get det som min­ner om guid­er til fe­rier hvor over­grep er må­let. Det­te er en kri­mi­na­li­tet vi må set­te alt inn på å be­kjem­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.