Førs­te an­løp til ny cruise­kai

Her kom­mer det al­ler førs­te cruise­ski­pet til den nye kai­en på Lagmannsholmen. Kris­tian­sand havn sat­ser på at Kris­tian­sand skal bli så at­trak­tivt at 150.000 cruise­pas­sa­sje­rer kom­mer til byen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Det­te er først og fremst en sat­sing på reise­liv. Det er man­ge som vil kom­me til Sør­lan­det via den­ne kai­en og de vil ikke bare be­sø­ke Kris­tian­sand, men også nabo­kom­mu­nen, sier Hal­vard Ag­len, havne­di­rek­tør i Kris­tian­sand.

Den gam­le cruise­kai­en på Silo­kaia er his­to­rie etter at den­ne ble over­tatt av Ka­nal­byen. Her er ar­bei­det med nye bo­li­ger i full gang.

Men sam­ti­dig med det­te bygge­ar­bei­det har Kris­tian­sand havn klart å få fer­dig en ny havn for cruise­ski­pe­ne på ut­si­den av Lagmannsholmen.

– Den ble bygd i lø­pet av kort tid, så vi har vært spent på fram­drif­ten og fulgt pro­sjek­tet tett. Men en­tre­pre­nø­ren har gjort en frem­ra­gen­de jobb, sier Ag­len.

VEKST

Ita­li­ens­ke Cos­ta Fav­lo­sa ble det førs­te cruise­ski­pet som kom til Lagmannsholmen. Den førs­te cruise­tu­ris­ten gikk i land på kai­en 13.20 på ons­dag, men var ikke spe­si­elt in­ter­es­sert i å snak­ke med avi­sen. Han var svært iv­rig etter å kom­me seg vi­de­re til bus­se­ne som skul­le frak­te pas­sa­sje­re­ne ut i dis­trik­tet.

I år er det ven­tet 50 cruise­an­løp til Kris­tian­sand. Det er om­trent på sam­me nivå som de fem fore­gå­en­de åre­ne. Unn­ta­ket var 2014 da det var 76 an­løp.

– Men selv om an­tall an­løp er sta­bilt, så blir cruise­ski­pe­ne stør­re. Så an­tall pas­sa­sje­rer har vokst be­trak­te­lig, sier Ag­len.

MÅ­LET ER 150.000

Cos­ta Fav­lo­sa har plass til 3000 pas­sa­sje­rer. Se­ne­re i som­mer kom­mer det skip som har plass til over 4000 pas­sa­sje­rer. Inde­pen­den­ce of the Seas som kom­mer 2. juli kan ta 4200 pas­sa­sje­rer.

Hvis alle cruise­ski­pe­ne som kom­mer til Kris­tian­sand i år er ful­le, be­tyr det 107.000 cruise­tu­ris­ter den­ne se­son­gen.

Kris­tian­sand havn har satt som mål at det skal kom­me 150.000 pas­sa­sje­rer til byen.

– Kom­mer det 50 skip av den­ne ty­pen til byen, så når vi det må­let. Men det er li­ke­vel le­dig ka­pa­si­tet, så vi kom­mer til å fort­set­te å job- be med å få fle­re an­løp, selv om vi når må­let vi har satt oss, sier Ag­len.

Den nye cruise­kai­en er opp­ført i lø­pet av vin­te­ren av sel­ska­pet Alt i Bygg og An­legg som hol­der til i Man­dal. Kai­en har kos­tet rundt 81 mil­lio­ner, er 150 me­ter lang, men er la­get slik at den kan ta imot skip på over 360 me­ter. Det be­tyr at den kan ta imot ver­dens størs­te cruise­skip.

– Den har også ka­pa­si­tet til å ta imot enda stør­re skip enn de som sei­ler i dag, sier Ag­len.

In­ne på land er det bygd seks pul­ler­ter som har ka­pa­si­tet på 250 tonn. De sør­ger for at ski­pe­ne kan for­tøyes. På­le­ne er bo­ret 67 me­ter ned, del­vis i fjell.

FOTO: KJETIL REITE

Den nye cruise­kai­en i Kris­tian­sand har kos­tet rundt 81 mil­lio­ner å byg­ge. Den opp­rin­ne­li­ge pla­nen var å byg­ge en fler­bruks­kai som også kun­ne bru­kes til las­ting og los­sing, men det ble for kost­bart.

FOTO: KJETIL REITE

Kurt Busch­nik og Ger­trud Tuch­ler fra Tysk­land sjek­ker til­bu­det for tu­ris­ter i Kris­tian­sand etter å ha gått i land på den nye kai­en. Cruise­ski­pe­ne måt­te flyt­te fra Silo­kaia si­den den skal bru­kes til nye bo­li­ger. Til høy­re: Li­san Gjen­dem fra tu­rist­kon­to­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.